Esteu aquí

La Col·legiació

Es podran col·legiar totes aquelles persones que hagin finalitzat els estudis universitaris de Grau en Enginyeria Civil, Grau en Enginyeria  d’Obres Públiques o Grau en Enginyeria de la Construcció o bé tinguin la titulació d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques.

La quota de col·legiació és de 51€/trimestrals i els aturats estan exempts d'abonar-la però cal que demostrin que es troben en aquesta situacio.

Amb l'ànim d'afavorir als enginyers tècnics d'obres públiques que volen continuar pertanyent al col·lectiu col·legial, però no exerceixen la professió o bé es troben a l'estranger, el col·legi ha creat les figures del col·legiat no exercent i la del col·legiat que exerceix a l'estranger, amb unes quotes més económiques.

Col·legia't !!!

 

Obligatorietat de la col·legiació

L’exercici en España de la professió d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques requereix estar col·legiat. Aquest requisit és indispensable, en virtut de l’article 3.2 de la “Ley de Colegios Profesionales 2/1974 de 13 de febrero”, modificada per “Ley 74/1978 de 26 de diciembre”, per “Ley 7/1997 de 14 de abril” i per “Real Decreto - Ley 6/2000 de 23 de junio”.

Així, en el seu article 3.2, disposa:

“És requisit indispensable per a l’exercici de les professions col·legiades trobar-se incorporat al Col·legi corresponent.”

I l’article 9.2 de la Llei de Col·legis Professionals de Catalunya 13/1982 de 17 de desembre, modificat pel Real Decret Legislatiu 1/1986 de 4 d’agost, indica igualment:

Article 9. 2. És un requisit indispensable per a l’exercici de la professió la incorporació al Col·legi en l’àmbit territorial del qual es pretén d’exercir-la.

Així mateix, a l’article 4 dels Estatuts d’aquest Col·legi Professional a nivell nacional, aprovats per Assemblea General de 27 d’abril de 1996, i a l’article 4 dels Estatuts del Col·legi de Catalunya, aprovats per Resolució del Departament de Justícia, de 13 de maig de 2009, exposa:

Col·legiació. És requisit indispensable per a l’exercici de la professió d’enginyer tècnic d’obres públiques estar incorporat al Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya. D’acord amb el que estableix l’article 44.4 de la Llei 7/2006, la incorporació en el col·legi on el professional o la professional té el domicili principal l’habilita per exercir la professió en la totalitat del territori de l’Estat, llevat del supòsit que una llei disposi una altra cosa a causa de l’exigència del deure de residència per a la prestació dels serveis professionals.