Esteu aquí

El Parlament aprova la Llei de l'Arquitectura

El dimecres 28 de Juny del 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de l’Arquitectura, que posa en valor el seu interès públic, n’assegura la preservació com a patrimoni cultural i social, i la distingeix com a instrument fonamental per garantir el benestar de les persones.

És el primer text legislatiu d’aquest tipus a l’Estat i el segon d’Europa, després del que va aprovar França el 2016. El Govern ha impulsat aquesta nova legislació seguint les diverses resolucions i recomanacions de la Unió Europea que aconsellen fomentar la qualitat arquitectònica i destacar el valor afegit que aporta el sector, tant des del vessant econòmic com cultural. En aquest sentit, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull ha detallat que l’arquitectura, “constitueix un element clau per interpretar la nostra història i la seva qualitat defineix les oportunitats futures de col·lectius i individus”.

Es tracta d’una Llei que no incideix en l’ordenació de l’edificació ni en les competències professionals dels diversos col·lectius implicats, atès que aquests aspectes tenen els seus propis marcs normatius. Aspira, en canvi, a vetllar per la qualitat de tots aquells espais on es desenvolupa l’activitat humana.

La Llei vol capgirar la situació que s’ha donat els darrers anys, amb una “creixent priorització dels aspectes econòmics, materials i normatius” en els concursos d’adjudicació d’obra pública i fa prevaldre els criteris qualitatius, la dimensió cultural i les consideracions mediambientals i socials. “Volem trencar la tendència de prioritzat els aspectes econòmics sobre els qualitatius”, ha defensat el conseller.

Fruit de la tramitació parlamentària, on el nostre Col·legi va presentar al·legacions que van ser recollides en el text definitiu, s’ha reforçat el sentit col·lectiu del procés arquitectònic. La Llei emfasitza repetidament que la creació d’una obra arquitectònica és el resultat de la participació de professionals de diverses disciplines i posa en valor aquesta pluridisciplinarietat. Ni la Llei ni el seu posterior reglament acotaran quins són els perfils professionals que han d’intervenir en la creació arquitectònica.

El text legislatiu, que s’estructura en 22 articles i tres capítols, aposta pel foment i el reconeixement de l’arquitectura, contribuint a sensibilitzar la ciutadania envers la rellevància d’aquesta disciplina. Així, es creen els Premis Catalunya en l’àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït per tal de reconèixer les millors aportacions de cada any, i també neix el Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya com a òrgan assessor del Govern.

La Llei també estableix la composició i funcionament dels jurats dels concursos d’idees i de projectes per garantir una presència pluridisciplinar i la valoració dels aspectes qualitatius de les propostes en els processos de contractació.

La Llei, ha resumit el conseller, “és inclusiva, modernitzadora i sostenible”, que defensa una “visió completa del cicle de construcció” i que comportarà “un estalvi econòmic en la construcció i explotació dels edificis”.

La Llei de l’arquitectura forma part del “replantejament dels instruments” d’ordenació territorial i urbanística que impulsa el Departament de Territori i Sostenibilitat “per adequar-nos a un canvi de paradigma” que prioritza el desenvolupament sostenible. El màxim exponent d’aquests nous instruments serà la Llei de territori. Aquesta nova legislació posarà els fonaments d’una nova manera d’entendre la planificació territorial, amb la sostenibilitat i la rehabilitació com a base del desenvolupament.

Al debat parlamentari van assistir el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, el nostre Degà, Xavier Font i Mach, i representants dels diversos col·legis professionals.

Paraules clau: