Texts generals

Resolución 14-09-2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba la especificación técnica 2012-01-17 "Inspección de volquetes de bastidor articulado sobre ruedas"

Any : 
2017

Resolución 14-09-2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba la especificación técnica 2012-01-17 "Inspección de volquetes de bastidor articulado sobre ruedas", de la instrucción técnica complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo", aprobada por la Orden ITC/1607/2009, de 09-06-2009, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Resolución 14-09-2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba la especificación técnica 2011-01-17 "Inspección de volquetes de bastidor rígido sobre ruedas"

Any : 
2017

Resolución 14-09-2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba la especificación técnica 2011-01-17 "Inspección de volquetes de bastidor rígido sobre ruedas", de la instrucción técnica complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo", aprobada por la Orden ITC/1607/2009, de 09-06-2009, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

Any : 
2017

Modifica:

  • En la página 48366, punto 4.2 del anexo I y en la página 48371, punto 12.2 del anexo I del Real Decreto 513/2017, de 22-05-2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Real Decreto 581/2017, de 09-06-2017, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-11-2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE

Any : 
2017

Real Decreto 581/2017, de 09-06-2017, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-11-2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento UE1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI).

Este real decreto tiene por objeto:

Categories: 

Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l'arquitectura.

Any : 
2017

L'objecte d'aquesta llei és establir mesures de foment i impuls de la qualitat arquitectònica i
urbanística, i de la contractació de la redacció de projectes, de la direcció i de l'execució de les
edificacions i de la urbanització dels espais públics, exclosos els treballs d'enginyeria civil regulats
per la legislació d'obra pública, perquè siguin aplicades per les administracions públiques de Catalunya i els
ens, organismes i entitats que en depenen.

La Resolució del Consell de la Unió Europea estableix que els seus estats membres han de:

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (RIPCI).

Any : 
2017

El Consejo de Ministros aprobó el 19 de mayo, mediante un Real Decreto, el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. El objeto del mismo es determinar las condiciones y los requisitos exigibles al diseño, instalación, mantenimiento e inspección de los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de protección activa contra incendios.

En concreto, se regulan los siguientes aspectos:

Real Decreto 130/2017, de 24-02-2017, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.

Any : 
2017

Este real decreto consta de un artículo único (cuyo objeto es la aprobación del Reglamento de explosivos, insertado tras la parte final del real decreto), seis disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales.

A continuación de la parte final del real decreto proyectado se inserta el Reglamento de explosivos, que consta de 190 artículos englobados en diez títulos y que se completa con treinta y cuatro instrucciones técnicas complementarias y cuatro especificaciones técnicas de desarrollo.

ORDRE ECO/392/2014, de 30 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits mínims que ha de contenir l'informe de valoració del pèrit tercer en el procediment de taxació pericial contradictòria.

Any : 
2015

L’objecte d’aquesta Ordre és regular els requisits mínims que ha de contenir l’informe de valoració del pèrit tercer en les taxacions pericials contradictòries que es duguin a terme en compliment del que preveu l’article 134 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Categories: 

CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret llei 3/2014, de 17 de juny, pel qual s'estableixen mesures urgents per a l'aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (DOGC núm. 6647, de 19.6.2014

Any : 
2014

Havent observat una errada en la publicació de l’esmentat Decret llei al DOGC núm. 6647, de 19.6.2014, se’n detalla l’oportuna correcció.

Categories: 

Pàgines

Subscriure a RSS - Texts generals