Contractació

Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars

Ja estan disponibles les Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d'obres i subministraments adjudicats per procediment obert, i dels contractes de serveis adjudicats per procediment obert simplificat, actualitzades a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que inclouen, a més, els aspectes necessaris relatius a la licitació electrònica a través de l'eina de Sobre Digital 2.0.

Guía para el uso de las normas y la acreditación en la contratación pública

  • La Guía ha sido presentada por ambas entidades a la Secretaría General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

  • Ofrece un apoyo para que los poderes adjudicadores puedan sacar el máximo aprovechamiento de las normas técnicas y la acreditación en los procesos de compra.

Orden APM/401/2018, de 12-04-2018, por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001

Any : 
2018

Orden APM/401/2018, de 12-04-2018, por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001, a aplicar en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Categories: 

Ordre HFP/235/2018, de 6 de març, sobre els índexs de preus de la mà d'obra i materials per als tres primers trimestres de 2017

Any : 
2018

El dia 8 de març de 2018 s’ha publicat en el BOE aquesta Ordre a través de la qual es dona publicitat als índexs de preus de la mà d’obra i materials per als tres primers trimestres de 2017, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques; així com els índexs de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d’armament i equipament per al mateix període, aprovats pel Comitè Superior de Preus de Contractes de l’Estat.

Categories: 

Guia per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars de contractes de serveis adjudicats per procediment obert, actualitzada a març de 2018

Ja està disponible la Guia per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de serveis adjudicats per procediment obert, actualitzada a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que inclou, a més, els aspectes necessaris relatius a la licitació electrònica a través de l'eina de Sobre Digital 2.0.

Reial decret 75/2018, de 19 de febrer, pel qual s'estableix la relació de components bàsics de costos i les fórmules tipus generals de revisió de preus dels contractes de transport regular de viatgers per carretera

Any : 
2018

El dia 1 de març de 2018 s'ha publicat en el BOE aquest Reial decret, el qual, segons s'assenyala en la seva exposició de motius, "té per objecte, a l'empara de l'habilitació continguda en l'apartat 6 de l'article 89 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, ampliar el repertori de fórmules tipus disponibles per a la revisió de preus dels contractes públics mitjançant l'aprovació de fórmules tipus aplicables a un conjunt de contractes les característiques dels quals, nombre i freqüència d'adjudicació uniformes, com és el cas dels contractes de transport regular de viatgers

Categories: 

Orden HAP/183/2013, de 8 de febrero, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para los meses de abril, mayo y junio de 2012, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas.

Any : 
2013

El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado ha elaborado los índices de precios de la mano de obra, energía y los de materiales para los meses de abril, mayo y junio de 2012, aplicables a la revisión de precios de contratos celebrados por las Administraciones Públicas, los cuales fueron propuestos a la Comisión delegada del Gobierno para su aprobación.

Categories: 

Orden HFP/1298/2017, 26-12-2017, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 01-01-2018.

Any : 
2017

Derogacions :
- Deja sin efecto la Orden HAP/2846/2015, de 29-12-2015, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 01-01-2016.

Categories: 

Ley 6/2017, de 24-10-2017, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo

Any : 
2017
  • TÍTULO I: Medidas para facilitar la cotización a la Seguridad Social y para reducir las cargas administrativas de los trabajadores autónomos.
  • TÍTULO II: Medidas de fomento y promoción del trabajo Autónomo.
  • TÍTULO III: Medidas para favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de los trabajadores autónomos.
  • TÍTULO IV: Derechos colectivos del trabajador Autónomo.
  • TÍTULO V: Medidas para clarificar la fiscalidad de los trabajadores autónomos.
Categories: 

Nova Llei de contractes del sector públic

Any : 
2017

En data 9 de novembre de 2017 s'ha publicat al BOE la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Aquesta Llei acabarà per fi amb les subhastes en les adjudicacions de contractes de serveis de Coordinació de Seguretat i Salut.

Categories: 

Pàgines

Subscriure a RSS - Contractació