Usted está aquí

Manuales técnicos y software

Hipermapes d'inspeccions ambientals integrades i d'establiments PRTR

L'Hipermapa és l'instrument corporatiu de la Generalitat per a publicar la seva informació georeferenciada d’arreu de Catalunya, d’una forma integrada i sistemàtica.

Aquest visor forma part del Sistema d’Informació Geogràfica Corporatiu de la Generalitat (SIG Corporatiu), una eina transversal que permet integrar en una mateixa plataforma les dades territorials generades des de tots els departaments del Govern català.

Guia per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars de contractes de serveis adjudicats per procediment obert, actualitzada a març de 2018

Ja està disponible la Guia per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de serveis adjudicats per procediment obert, actualitzada a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que inclou, a més, els aspectes necessaris relatius a la licitació electrònica a través de l'eina de Sobre Digital 2.0.

Manual de disseny de la senyalització interurbana d'orientació de Catalunya

Aquest Manual de disseny de la senyalització interurbana d'orientació de Catalunya té com a objectiu agrupar, estructurar i simplificar els criteris de disseny i d'implantació de la senyalització interurbana d'orientació i és l'eina de referència per al personal tècnic i professionals en l'àmbit de la senyalització per millorar la mobilitat i la seguretat viària de les persones usuàries de la xarxa.

Manual Técnico del Agua - Digital

Este Manual Técnico del Agua, en formato digital, ofrece a los profesionales de tratamiento de agua, los conceptos fundamentales de los procesos y las tecnologías de tratamiento de agua, así como soluciones degremont® aplicadas a la línea de tratamiento y adaptadas a cada uso del agua.

 Esta herramienta es esencial para gestores ambientales, responsables de calidad, responsables de mantenimiento, las partes interesadas en el desarrollo sostenible, Agencias del Agua, consultores, los departamentos técnicos de las administraciones locales, empresas de gestión del agua, etcétera.

Documento de Apoyo al Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

En la web del CTE (Código Técnico de la Edificación) se ha publicado el nuevo Documento de Apoyo al Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. El objeto de este documento es proporcionar criterios de flexibilidad para la adecuación efectiva de los edificios y establecimientos existentes a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

Documento de Apoyo DA DB-SUA/2

 

Documento de Apoyo al Documento Básico DB-SI Seguridad en caso de incendio

En la web del CTE (Código Técnico de la Edificación) se ha publicado el nuevo Documento de Apoyo DA DB-SI/4 Salida de edificio y espacio exterior seguro, en el que se clarifican las condiciones que deben reunir la salida de edificio y el espacio exterior seguro conforme a lo establecido en el DB SI.

Documento de Apoyo DA DB-SI/4

Páginas

Suscribirse a Manuales técnicos y software