Esteu aquí

Alta Col·legiació

Per donar-se d’alta al Col·legi, cal seguir els següents passos:

  1. Haver finalitzat la Carrera d'enginyer tècnic d'obres públiques o la de Grau.
  2. Presentar original o fotocòpia compulsada del títol, del resguard del títol o un certificat de Fi de Carrera.
  3. Una fotografia de tipus carnet.
  4. Emplenar el full d’alta com a col·legiat amb lletra clara.
  5. Presentar fotocòpia de la demanda de l’INEM si s’està en situació d’aturat.
  6. Omplir el full de les dades bancàries, tot i que s’estigui en situació d’aturat.
  7. Presentar DNI original.
  8. Si és un títol homologat a l’espanyol, presentar original o fotocòpia compulsada del Certificat d’Homologació expedit pel Ministeri d’Educació. Adjuntar també original o fotocòpia compulsada del Pla d’Estudis i el títol original o fotocòpia compulsada del seu país.
  9. Si és un Reconeixement de títol europeu,  presentar original o fotocòpia compulsada del Reconeixement expedit pel Ministeri de Foment. Adjuntar també original o fotocòpia compulsada del Pla d’Estudis i el títol original o fotocòpia compulsada del seu país.

La quota de col·legiació és de 50€/trimestrals i els aturats estan exempts d'abonar-la però cal que demostrin que es troben en aquesta situacio.

Tota aquesta documentació s’haurà de lliurar al Col·legi presencialment o bé de forma telemàtica, en aquest cas, és indispensable que el títol tingui el códi de verificació emés per la Universitat o Ministeri d'Educació. Més informació

Amb l'ànim d'afavorir als enginyers tècnics d'obres públiques que volen continuar pertanyent al col·lectiu col·legial, però no exerceixen la professió o bé es troben a l'estranger, el col·legi ha creat les figures del col·legiat no exercent i la del col·legiat que exerceix a l'estranger, amb unes quotes més económiques.