Esteu aquí

Àrea de Mobilitat

En les darreres dues dècades la mobilitat en la nostra societat ha evolucionat cap a una major complexitat en termes d’origen i destinació, i una major demanda cap a uns estàndards de qualitat en el disseny i la construcció dels nous vials i infraestructures per part dels usuaris i la ciutadania en general.

Així doncs, el territori tendeix a ser més difús i les distàncies recorregudes diàriament en qualsevol mitjà de transport són cada vegada superiors. D’altra banda, a l’hora de projectar i executar obres de via pública cal tenir present l’ampli ventall de mitjans que la poden utilitzar per garantir-ne l’accessibilitat a tota la població i minimitzar al mateix temps els impactes més molestos per als residents.

D’altra banda, amb la Llei 9/2003, de la mobilitat de Catalunya, segons la disposició transitòria segona tot projecte urbanístic que comporti una inversió superior a 25 milions d’euros ha de portar associat un estudi d’avaluació de la mobilitat generada (regulats pel posterior Decret 344/2006 de 19 de setembre).

Finalment, la figura del tècnic en mobilitat i, més recentment, del gestor de la mobilitat, adquireix cada vegada més rellevància ja que la mobilitat és un dret i una necessitat de tots els ciutadans, i les seves repercussions sobre la resta de persones i el nostre entorn són molt elevades.

Tot això repercuteix en tres aspectes diferents en el col·lectiu dels enginyers tècnics d’obres públiques:
1. Com a ciutadà i treballador, en la possibilitat d’accedir a qualsevol punt del territori.
2. Com a projectista i executor d’obres, en el seu disseny segons les exigències de la societat i de la reglamentació en termes de mobilitat que s’està duent a terme en els darrers temps.
3. Com a tècnic de mobilitat, en les eines per gestionar el dia a dia i les previsions de mobilitat futura.

És per tot això que creiem important impulsar una comissió de mobilitat en el Col·legi, formada per Etop’s que treballen en aquest sector amb la intenció de ser una eina útil i de servei dins del nostre col·lectiu.

Aquesta comissió de mobilitat tindrà un representant a la Junta de Govern (amb veu, però sense vot) a fi d’aconseguir un eficient treball en les tasques que cal realitzar.

Els objectius són els següents:

En l’àmbit intern de la Comissió
1.1 La Comissió de Mobilitat té prevista reunions periòdiques per analitzar els temes d’actualitat referents a la mobilitat, amb la intenció de debatre els diferents punts de vista que tinguin els membres de la Comissió o algun altre company que hi pugui fer aportacions.
1.2 Difusió de les conclusions dels temes debatuts .
1.3 Publicació d’articles tècnics i d’opinió propis o d’altres professionals del sector a les publicacions del Col·legi i al web, els quals seran resultat en part dels debats efectuats internament.

En el terreny professional
2.1 Donar a conèixer les implicacions de la legislació a cada camp professional que ens afecta directament (projectista, constructor, gestor).
2.2 Dur a terme sessions de format variable entre el nostre col·lectiu sobre aspectes diferents de la mobilitat.
2.3 Difondre la convocatòria de cursos, jornades o seminaris que hi hagi a l’abast per tal d’ampliar els coneixements en termes de mobilitat.
2.4 Aportació d’elements de reflexió per afavorir l’opció d’un model de mobilitat més racional i sostenible.

En els nostres desplaçaments
3.1 Facilitar informació per poder-se desplaçar pel territori a través de les convocatòries d’actes del Col·legi i d’un apartat específic a la pàgina web.
3.2 Propiciar un model més racional de mobilitat, tant si ens movem per motius privats com laborals.