Esteu aquí

Manuals tècnics i software

Programari lliure. SWMM 5 vE

El Storm Water Management Model és una aplicació gestionada per U.S. Environmental Protection Agency (EPA) de gestió d'aigües pluvials. 

SWMM és un model dinàmic de simulació de precipitacions, que es pot utilitzar per a un únic esdeveniment o per realitzar una simulació contínua en un període estès. El programa permet simular tant la quantitat com la qualitat de l'aigua evacuada, especialment en claveguerams urbans. 

Programario libre. EPANET en castellano

El programa permite realizar análisis hidráulicos de redes de tuberías a partir de las características físicas de las tuberías y dinámicas de los nudos (consumos) para obtener la presión y los caudales en nodos y tuberías respectivamente. Adicionalmente, EPANET permite el análisis de calidad de agua a través del cual es posible determinar el tiempo de viaje del fluido desde la fuentes (depósitos y embalses), hasta los nodos del sistema.

Programari lliure. EPANET

El programa permet realitzar anàlisis hidràuliques de xarxes de canonades a partir de les característiques físiques de les canonades i dinàmiques dels nusos (consums) per obtenir la pressió i els cabals en nodes i canonades respectivament. Addicionalment, EPANET permet l'anàlisi de qualitat d'aigua a través del qual és possible determinar el temps de viatge del fluid des de la font (dipòsits i embassaments), fins als nodes del sistema. 

Programari lliure. HEC-HMS

Càlcul hidrometeorològic de crescudes.

HEC-HMS està dissenyat per ser aplicat en un ampli rang de regions geogràfiques per solucionar un rang general de problemes. Pot ser utilitzat en petites conques urbanes o en grans conques sense intervenció, els resultats es poden aplicar per a estudis de disponibilitat d'aigua, drenatge urbà, observació de flux, impacte d'intervencions en conques, reducció del dany per inundacions, operació de sistemes, etc.
Descarregar programari

Programari lliure. HEC-GeoRAS

Processament de dades georeferenciades (GIS) per després ser utilitzades amb HEC-RAS.

HEC-GeoRas és una extenció per ArcGis desenvolupada conjuntament per l'Hydrologic Engineering Center (HEC) de l'United States Army Corps of Engineers i l'Environmental System Research Institute (ESRI). Bàsicament és un conjunt de procediments, eines i utilitats especialment dissenyades per processar dades georeferenciades que permeten sota l'entorn dels Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG), facilitar i complementar el treball amb HEC-RAS.

Informe sobre la obligatoriedad de designación de coordinador de seguridad y salud en las obras de construcción que carecen de proyecto de ejecución

Informe del Ministerio de Trabajo sobre la interpretación que debe hacerse del artículo 3.2 del Real Decreto 1927/1997, en el que se aprueban las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en relación a si es exigible la existencia de coordinación de seguridad en las obras de construcción que no cuenten con un proyecto de ejecución.
Descargar documento

Pàgines

Subscriure a Manuals tècnics i software