Esteu aquí

Atribucions i Camps d'Actuació

D’acord amb la legislació vigent, seguidament enumerem, de forma no exhaustiva, els tipus de treball que confereixen les atribucions professionals dels Enginyers Tècnics d’Obres Públiques.

 • Redacció i signatura de:
  • Memòries valorades.
  • Estudis informatius i previs.
  • Avantprojectes.
  • Projectes.
 • Direcció, planificació, coordinació, gerència, producció i inspecció d’obres, instal·lacions i activitats.
 • Realització de:
  • Amidaments, càlculs, valoracions i taxacions.
  • Peritatges, arbitratges, informes, dictàmens i certificacions.
  • Treballs topogràfics.
  • Expropiacions i delimitacions.
  • Control de qualitat.
  • Altres treballs anàlegs.
 • Exercici de la docència en els seus diversos graus en els casos i circumstàncies previstos en la normativa adient i, en particular, conforme amb allò que disposa la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d’agost (RCL 1983\1856), de Reforma Universitària.
 • Direcció, planificació i gestió de:
  • L’explotació, el manteniment i la conservació d’obres, indústries, instal·lacions i serveis.
  • Recursos hidràulics.

Camps d'actuació