Esteu aquí

El Nivell 2 del MECES i els ETOP's

El dia 22 de novembre el BOE va publicar el Reial decret 967/2014, del 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat.

La primera part del RD té per objecte l'adaptació dels procediments d'homologació i equivalència a l'Espai Europeu d'Educació Superior dels títols universitaris obtinguts a l'estranger. La segona part crea un procediment per declarar la correspondència dels títols obtinguts a Espanya abans del pla Bolonya als nivells del Marc Espanyol d'Educació Superior (MECES).

El dia 30 de maig d’enguany el BOE publica, per resolució de 21 de maig de 2015 de la Dirección General de Política Universitària, els Acords del Consell de Ministres de 14 de maig de 2015, pels quals es determina el nivell de correspondència al nivell del MECES dels Títols Universitaris Oficials d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques.

En aquests acords es determina que els títols d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques es corresponen amb el nivell 2 del MECES i que aquest nivell es correspon amb el nivell 6 del Marc Europeu de Qualificacions.

Per comprendre l'abast i significat de la correspondència dels títols pre-Bolonya al MECES hem de revisar el context europeu on es desenvolupa i què són els marcs de qualificacions.

Context europeu

Un marc de qualificacions és una estructura, internacionalment reconeguda, on totes les qualificacions són descrites d'una forma coherent que permet relacionar-les i comparar-les i que serveix, així mateix, per facilitar la mobilitat de les persones a l'espai europeu de l'aprenentatge permanent i al mercat laboral internacional.

S'han desenvolupat dos marcs de qualificacions:

  • El Marc de Qualificacions de l'Espai Europeu d'Educació Superior (QF-EHEA) és un resultat del procés de Bolonya. Es refereix exclusivament als títols adquirits en el sistema d'educació superior i inclou 4 nivells. Segons aquest marc europeu existiran 3 nivells universitaris:

a) Estudis de 180-240 ECTS (3-4 anys de durada) / Grau
b) Estudis de 60 a 120 ECTS (1-2 anys de durada  / Màster
c) Estudis de tercer cicle / Doctor

  • El Marc Europeu de Qualificacions per a l'Aprenentatge al llarg de la Vida (EQF), promogut per la Comissió Europea. Es refereix a tots els tipus d'aprenentatge (té en compte tots els contextos d'aprenentatge: educació formal, no formal i informal), s'organitza en 8 nivells i se centra en l'aprenentatge al llarg de tota la vida. Els coneixements, destreses i competències definits per a cada nivell es poden consultar a http://www.mecd.gob.es/dctm/mecu/tabla-descriptores-eqf.pdf?documentId=0901e72b808e75be

Els nivells del QF-EHEA tenen el seu reflex en el EQF, però no té per què donar-se la relació inversa. Per exemple, una persona amb un títol de doctor tindrà el nivell 4 en el QF-EHEA i, per tant, el nivell 8 del EQF. No obstant això, una persona que acrediti un nivell de qualificació de nivell 8 en el EQF, per la seva formació no formal o informal (per exemple, un alt directiu d'empresa o d'un govern) no serà doctor.

Context espanyol

A Espanya, per a l'adaptació dels marcs de qualificació QF-EHEA i EQF, s'han establert respectivament el MECES i el MECU:

  • El MECES (Marco Español de Qualificacions per a l'Educació Superior). S'aplica als títols adquirits en l'àmbit de l'educació superior. Es troba, per tant, exclusivament referit a l'educació formal. Tot nivell de qualificació del MECES tindrà el seu reflex en el MECU.
  • El MECU (Marco Español de Qualificacions per a l'Aprenentatge al llarg de la Vida). Està referit a tots els contextos d'aprenentatge, és a dir, contempla tant l'aprenentatge formal (té en compte tots els nivells del sistema educatiu), com el no formal i l'informal.

EL MECES

El MECES (RD 1027/2011 modificat per RD 96/2014) estableix els següents nivells i qualificacions:

El Reial Decret 967/2014

Segons el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, amb el nou Espai Europeu d'Educació Superior calia aprovar un règim de correspondències entre els títols anteriors i posteriors a la reforma de Bolonya. La manca de correspondència ha estat provocant problemes als titulats espanyols, molt especialment quan aquests i els empresaris que els contracten volien fer valer la seva titulació espanyola en altres països.

El Reial decret assigna un nivell MECES a les 140 antigues titulacions universitàries que permet als seus titulars acreditar el nivell obtingut. Les resolucions de correspondència atorgaran a cadascun dels títols examinats els efectes acadèmics i professionals associats als ensenyaments inclosos en el nivell al que s'estableix la correspondència. El procediment definit pel Reial decret implica un examen i valoració per l'Agència Nacional d'Avaluació i Qualitat de l'Acreditació (ANECA).

En aquest marc el Consell de Ministres ha determinat que els títols d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques es corresponen amb el nivell 2 del MECES i que aquest nivell es correspon amb el nivell 6 del EQF (veure BOE Construccions Civils, Hidrologia, i Transport i Serveis Urbans)

Conclusió

A manera de conclusió:

  1. Els títols no han estat modificats; el posseïdor d'un títol d'Enginyer Tècnic mantindrà el mateix sense que sofreixi canvi de denominació i sense que el mateix passi a ser títol universitari oficial de grau. En conseqüència, no es modifica el procediment per a l’accés i provisió de llocs de treball de l’Administració Pública definit en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP).
  2. Es pot obtenir un certificat específic de correspondència (no d'homologació ni convalidació) del citat títol a nivell MECES 2 i EQF 6.
  3. En quant als efectes professionals, no es veuen modificats de moment, ja que a dia d'avui no existeix una altra regulació sobre atribucions professionals que la Llei 12/1986, així com la Llei d'Ordenació de l'Edificació en el que sigui aplicable.
Paraules clau: