Reial decret 75/2018, de 19 de febrer, pel qual s'estableix la relació de components bàsics de costos i les fórmules tipus generals de revisió de preus dels contractes de transport regular de viatgers per carretera

El dia 1 de març de 2018 s'ha publicat en el BOE aquest Reial decret, el qual, segons s'assenyala en la seva exposició de motius, "té per objecte, a l'empara de l'habilitació continguda en l'apartat 6 de l'article 89 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, ampliar el repertori de fórmules tipus disponibles per a la revisió de preus dels contractes públics mitjançant l'aprovació de fórmules tipus aplicables a un conjunt de contractes les característiques dels quals, nombre i freqüència d'adjudicació uniformes, com és el cas dels contractes de transport regular de viatgers per carretera, així com establir la relació de components bàsics de costos a incloure en aquestes fórmules tal com disposa l'apartat 8 de l'article 89 de la llei". En concret, aprova vuit fórmules tipus de revisió de preus per als contractes esmentats de transport regular de viatgers per carretera, aplicables a aquests contractes en funció de les característiques del recorregut i del tipus de vehicle a utilitzar, així com de l'eventual utilització d'estacions subjecta a pagament de cànons o tarifes.

A més, tenint en compte que l'article 7, apartat 8, del Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, disposa que podran incloure's en les fórmules components que incentivin el comportament eficient dels agents econòmics, modulant les revisions en funció de l'eficiència, la productivitat o la qualitat del producte o servei, s'indica que l'anàlisi de l'estructura de costos dels contractes de transport regular de viatgers per carretera "posa de manifest que el principal component de cost susceptible de manera significativa a la introducció de mecanismes que incentivin el comportament eficient de l'empresari és el consum de combustible".

Any : 
2018
Publicat a: 
BOE
Derogada / obsoleta?: 
No
Categories: