Esteu aquí

Càlcul d´una estructura amb el CYPECAD vinculada amb el BIMserver.center

Dates: 
11 de juliol
Horari: 
10h a 11h
Lloc: 
Online
Preu: 
Gratuït
Organitza: 
CYPE Ingenieros i CETOP

CYPECAD ha estat concebut per realitzar el disseny, càlcul i dimensionament d’estructures de formigó armat i metàl·liques per a edificació i obra civil, sotmeses a accions horitzontals, verticals i a l’acció del foc.

Aquestes estructures poden estar compostes per: pilars (de formigó, d’acer i mixts), pantalles i murs; bigues de formigó, metàl·liques i mixtes; forjats de biguetes (genèriques,  armades, pretesades, in situ, metàl·liques d’ànima plena i de gelosia), plaques alleugerides, lloses mixtes, reticulars i lloses massisses; i fonamentacions per lloses, bigues de fonamentació, sabates i encepados. També dimensiona i comprova unions metàl·liques soldades i cargolades (incloses les plaques d’ancoratge).

És possible incloure en l’estructura de CYPECAD obres de CYPE 3D integrades (perfils d’acer, alumini i fusta), per al seu dimensionament i optimització de seccions des del propi CYPECAD.