Llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.

La promulgació d'aquesta llei ha de permetre actualitzar els principis de la política portuària de la Generalitat, de manera que resti garantida una ordenació adequada de la matèria. En aquest respecte, els objectius de l'ordenació portuària a Catalunya són en primer lloc l'articulació d'un sistema portuari adaptat a les noves realitats socioeconòmiques, de manera que les infraestructures portuàries es posin al servei de la promoció econòmica, industrial, turística i social del país. En segon terme, l'objectiu de fixar un règim jurídic contractual adequat per al foment de les inversions en les infraestructures i els serveis portuaris sense perdre de vista la necessitat de simplificar, des del punt de vista administratiu, la relació entre els operadors del sector i l'Administració portuària. En aquesta mateixa línia d'actuació, és un objectiu de la Llei establir mesures que impulsin la promoció de les activitats nàutiques, d'esbarjo i esportives. I com a darrer objectiu, igualment important, la Llei aspira a garantir la sostenibilitat ambiental de les infraestructures portuàries i de les activitats que s'hi desenvolupen, en compliment de la legislació aplicable en matèria de canvi climàtic.

Aquesta llei, amb 250 articles, s'estructura sistemàticament en quatre llibres, dividits en títols, capítols i seccions: el llibre primer conté les disposicions generals; el segon està dedicat al sistema portuari; el tercer regula el transport en aigües marítimes i continentals, i el quart recull el règim de policia i sancionador. La part final conté tretze disposicions addicionals, vuit disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

resten derogades les normes següents: a) La Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya. b) La Llei 10/2000, del 7 de juliol, d'ordenació del transport en aigües marítimes i fluvials. c) L'article 22 de la Llei 12/2004, del 27 de desembre, de mesures financeres. d) Els articles 25.11, 25.12, 25.13, 25.14, 25.21 i 25.22 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny. e) El text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 2/2010, del 3 d'agost. 2. Resten derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que estableix aquesta llei o que la contradiguin.

Aquesta llei entra en vigor al cap de tres mesos d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat del títol V del llibre segon, sobre règim econòmic financer del sistema portuari, que entra en vigor l'1 de gener de 2020.

Any : 
2019
Publicat a: 
DOGC, Núm. 8032 - 30.12.2019
Derogada / obsoleta?: 
No
Etiquetes: