Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives

En la línea de suport als gestors de la contractació pública, es posa a disposició les Guies per a la redacció de plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d’obres, de serveis i de subministraments, que adjudiquin les administracions públiques pels procediments obert, així com la Guia per a la redacció de plecs dels contractes de serveis pel procediment obert simplificat, en les quals es recullen un catàleg de les clàusules que, amb caràcter general, han de contenir –formulades com a exemple de possible redacció susceptible d’adaptacions i algunes amb alternatives de redacció en funció del tipus de contracte de què es tracti.

Aquestes guies es configuren com a documents dinàmics, de manera que són objecte de revisió i actualització permanent, tenint en compte les noves previsions de la normativa de contractes del sector públic, així com qualsevol aspecte susceptible de millora.

Categories: 
Paraules clau: