Instrucció Tècnica Complementària SP-139. Mesures de seguretat en cas d'incendi en els ports esportius.

Aquesta instrucció definir les mesures de seguretat en cas d’incendi a aplicar en els espais situats dins un port esportiu, a falta de regulació específica en aquest àmbit per a aquest tipus d’instal·lacions..

Les prescripcions indicades en aquesta instrucció s’hauran de complir en noves instal·lacions portuàries o ampliacions significatives d’instal·lacions existents. En els ports esportius ja existents, en el decurs dels processos de renovació de concessió administrativa que corresponguin, s’hi hauran d’adaptar les condicions de seguretat que hi siguin compatibles, respecte dels objectius bàsics definits en aquesta instrucció, per tal d’assolir el màxim grau de protecció possible en cada cas. Les possibles incompatibilitats que hi pugui haver respecte de l’aplicació de determinades mesures de seguretat s’hauran de justificar degudament a l’annex de seguretat en matèria d’incendis a incloure en el projecte constructiu del port que definirà les condicions de prevenció i seguretat en cas d’incendi al port, i en el seu cas caldrà que es compensin amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables..

Any : 
2019
Publicat a: 
Direc.Gral. de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
Derogada / obsoleta?: 
No
Etiquetes: