Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020

D'acord amb el seu preàmbul, els pressupostos per al 2020 es fonamenten en quatre eixos principals que serveixen de guia de l'orientació estratègica de les polítiques públiques i l'acció del Govern per a millorar el benestar individual i col·lectiu: la qualitat de les institucions i dels serveis públics, per a recuperar els nivells de despesa dels serveis públics fonamentals i reforçar l'estructura de les institucions, la transparència i l'avaluació; la reducció de les desigualtats socials, de gènere i territorials, per a vetllar perquè ningú no quedi enrere i vertebrar el territori; el coneixement, la innovació i la dinamització econòmica, per a dinamitzar l'economia productiva i del coneixement per a un creixement sostingut i compartit; i un horitzó de zero emissions i residus, per a impulsar polítiques ambicioses per a fer front a l'emergència climàtica.

Així mateix, assenyala la vinculació d'aquest pressupost amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 -estratègia de la comunitat internacional per a afrontar els principals reptes del planeta-, motiu pel qual cal no només poder disposar de més recursos, sinó també establir els mecanismes adequats per a prioritzar i avaluar millor la despesa. En aquest sentit, els pressupostos per al 2020 esmentats incorporen eines d'avaluació, priorització i planificació de la despesa per a maximitzar el valor de la despesa pública.

També, s'indica que "una altra de les claus de volta d'aquests pressupostos és la millora dels ingressos a partir d'una fiscalitat més justa i més progressiva, per a garantir drets i oportunitats per a tothom i apostar també per la fiscalitat verda per a combatre l'emergència climàtica" i es recorda que els pressupostos de la Generalitat per al 2020 "s'elaboren sota els principis d'estabilitat i sostenibilitat i amb les limitacions que imposen les actuals regles fiscals i l'escenari d'ingressos, que depèn majoritàriament dels recursos que aporta el model de finançament".

Aquesta Llei, d'acord amb la seva disposició final quarta, entra en vigor l'1 de maig de 2020

 

Any : 
2020
Publicat a: 
DOGC núm. 8124 de 30/04/2020
Derogada / obsoleta?: 
No
Etiquetes: