Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

Aquesta Llei -que s'emmarca en el context de la pròrroga dels pressupostos del 2017-, tal com s'assenyala en el seu preàmbul, té per objecte "establir el conjunt de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic necessàries per a completar el règim jurídic dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici del 2020" i "la creació i regulació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient". Pel que fa a mesures amb incidència en matèria de contractació pública, conté les previsions següents:

En la part tercera, relativa a les mesures en l'àmbit del sector públic, s'afegeix al text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, una disposició addicional segona, que estableix, entre altres aspectes, que l'objecte social d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, és l'acompliment, en la seva condició de mitjà propi personificat de l'Administració de la Generalitat, de les activitats que l'Administració de la Generalitat o el seu sector públic li encarreguin, entre les quals si més no les següents: gestionar processos de licitació i adjudicar, atenent l'encàrrec corresponent de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la redacció de projectes i estudis, l'execució d'obres i la prestació de tots els serveis i les assistències vinculats a l'execució d'actuacions de construcció, conservació, manteniment i modernització de tota mena d'edificacions i d'infraestructures, i també de qualssevol altres serveis i actuacions que li puguin encarregar; així com formalitzar contractes amb els adjudicataris i gestionar-ne el seguiment, la supervisió integral i l'execució, i adoptar les decisions i instruccions necessàries per a assegurar-ne l'execució correcta.

Així mateix, s'afegeixen dos articles, el 10 i l'11, a la Llei 16/1984, del 20 de març, de l'estatut de la funció interventora, el primer dels quals crea dins del Cos d'Intervenció de la Generalitat de Catalunya, l'Escala Superior d'Intervenció -a la qual se li assigna com a funcions pròpies assistir a les licitacions que es facin per a la contractació d'obres, la gestió de serveis públics, els subministraments, els arrendaments i l'adquisició i l'alienació de béns-, i l'Escala Tècnica de Control i Comptabilitat -a la qual se li assigna com a funcions pròpies fiscalitzar els expedients de contractació administrativa, entre d'altres.

Per la seva banda, el capítol II del títol VII, relatiu a aspectes contractuals del sector públic, té per objecte determinar la pèrdua de la condició de mitjà propi d'algunes entitats del sector públic i establir mesures relatives als centres Cerca i a la fundació ICREA. Així, assenyala que la pèrdua de la condició de mitjà propi de l'Administració de la Generalitat afecta l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'Institut Català del Sòl, la societat Aeroports Públics de Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

D'altra banda, en la part quarta, relativa a les mesures administratives, es modifiquen, la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura -en concret, determinats aspectes relatius a la contractació dels projectes del procés arquitectònic-, així com la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa -pel que fa a aspectes contractuals de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa.

Pel que fa a la part final, cal destacar la disposició transitòria primera, en la qual es regula un règim transitori de les formes de gestió no contractuals en matèria de prestació de serveis socials i sanitaris, establint d'una banda, que fins a l'entrada en vigor de la nova llei reguladora de les formes de gestió no contractuals en matèria de serveis socials, es mantenen les normatives vigents sobre concertacions i convenis en aquest àmbit; i de l'altra, que fins a l'entrada en vigor de la llei reguladora de les formes de gestió no contractuals en matèria de salut, es mantenen els actuals convenis, contractes i concerts per a la provisió de serveis sanitaris d'internament, d'atenció primària, d'atenció sociosanitària, d'atenció a la salut mental i d'atenció a les drogodependències. A més, en la disposició final segona s'estableix que el Govern ha d'aprovar, en el termini de dos anys, un projecte de llei per a revisar el marc regulador de la gestió concertada de naturalesa no contractual per a la prestació de serveis de caràcter social, així com per a la prestació de serveis sanitaris.

Aquesta Llei, d'acord amb la seva disposició final tercera, entra en vigor l'1 de maig de 2020, sens perjudici de les dates específiques d'entrada en vigor que fixen determinats preceptes amb relació a algunes de les modificacions legislatives que conté.

 

Any : 
2020
Publicat a: 
DOGC núm. 8124 de 30/04/2020
Derogada / obsoleta?: 
No
Categories: