Guia de solvència tècnica i gestió ambiental,

Actualització

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives europees 2014/23/UE i 2014/24/UE, es caracteritza pel reconeixement explícit del paper clau que la contractació pública té per aconseguir els objectius de la Unió Europea d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Un dels apartats on es poden introduir aquests consideracions ambientals és a la solvència tècnica i professional de les persones o empreses licitadores. Pel seu caràcter excloent, la incorporació de criteris de solvència és una qüestió a mirar amb detall i mereix un tractament específic. Per això es va fer la guia precedent i per això ara es fa aquesta, amb els objectius de:

  • Revisar aquests aspectes tenint en compte el nou enfocament estratègic de la contractació pública i la importància de tenir en compte els aspectes ambientals durant tot el cicle de vida dels béns, obres i serveis contractats.
  • Atualitzar les directrius en relació amb quan introduir criteris de solvència ambiental i quins criteris sol·licitar, ja siguin en relació amb la gestió ambiental o amb la resta de possibilitats que ofereix la LCSP.
Paraules clau: