Guia per a l'adopció de criteris ambientals en els contractes de manteniment d'instal·lacions d'edificis

Els edificis representen prop del 40% del consum d’energia final i del 38% de les emissions de CO2 de la Unió Europea. 

La Llei 1/2017 del canvi climàtic estableix que els departaments de la Generalitat i els organismes que en depenen han de fer auditories energètiques dels edificis públics dels quals siguin propietaris o arrendataris, així com “incloure en tots els procediment de contractació pública en què resulti adequat a llur objecte especificacions tècniques i criteris d’adjudicació específics relatius a l’ús eficient dels
recursos i a la minimització de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. La quantificació de l’ús dels recursos i d’emissions de gasos s’ha d’incloure en el càlcul del cost d’inversió, d’explotació i de manteniment de l’objecte del contracte”.

Un edifici està constituït pels elements constructius i també pels equips i les instal·lacions, i el període de vida útil de l'edifici com a tal és en general superior al dels equips i instal·lacions que conté. Així, tan bon punt l’edifici està acabat i en funcionament amb un estàndard definit, l’evolució i el progrés tecnològic constant el converteixen ràpidament en un objecte susceptible de ser millorat, especialment pel que fa a les instal·lacions existents i als materials emprats.

Aquest progrés és especialment important en termes ambientals en un moment en què gran part del parc d’edificis de l’Administració pública ja està construït. D'aquesta manera, mentre no es plantegi la possibilitat o la necessitat de reubicar l’activitat en edificis amb nous estàndards, cal abordar el repte que els contractes de manteniment es converteixin en una eina de millora ambiental, orientat sempre a l'estalvi i l'eficiència. I, perquè això sigui possible, és necessari que aquests contractes es redactin adequadament i que es tinguin en compte les tasques preventives per tal de reduir la necessitat d'actuacions correctives.

La finalitat de la Guia és orientar els òrgans de contractació de serveis de manteniment perquè puguin aprofitar els avenços i les millores ambientals que ofereix el mercat i, d'aquesta manera, els contractes de manteniment esdevinguin una eina de millora continuada.