Guia tècnica per a la classificació de residus

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) i EMGRISA ofereix la Guia tècnica per a la classificació de residus.

Aquesta amplia guia es basa en la Comunicació de la Comissió –Orientacions tècniques sobre la classificació dels residus i vol proporcionar a tots els agents implicats en la producció i gestió dels residus (administracions, productors i gestors de residus i ciutadans) unes directrius bàsiques per a classificar un residu segons la normativa vigent.

Tot productor o posseïdor inicial de residus està obligat a subministrar a les empreses autoritzades per a la gestió de residus, la informació necessària per un correcte tractament i eliminació, el que inclouria la classificació d’aquests residus.

La classificació d’un residu com a perillós o no perillós és important per als productors i gestors de residus, i s’ha de tenir en compte des de la generació del residu fins al seu tractament final, atès que la classificació d’un residu com a perillós comporta una sèrie d’obligacions legals pel que fa a l’etiquetatge, envasat, barreja, emmagatzematge i transport.

La guia inclou:

  • Definicions i conceptes
  • Normativa aplicable
  • Metodologia per a la classificació dels residus
  • Contingut mínim de l’informe de classificació d’un residu

I en els seus annexos, informació sobre:

  • Avaluació de característiques de perillositat (HP 1 a HP 15)
  •  Mostreig
  • Mètodes analítics
  • Fonts d’informació per a la classificació de les substàncies
  • Llista de substàncies “més perilloses possibles” per a cada característica de perillositat

Aquesta informació ha estat facilitada per InfoCentre, el bloc de normativa del Col·legi d’Enginyers Industrials.

Autora de la notícia: Montse Díez, biòloga, cap d'Infocentre i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Descàrrega Guia.