Actualització de les Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars

A partir d'avui estan disponibles al portal web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya les Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d'obres, serveis i subministraments adjudicats per procediment obert, i dels contractes de serveis adjudicats per procediment obert simplificat, actualitzades a juliol de 2020.

Entre altres actualitzacions i precisions o millores, incorporades amb lletra en color blau per a la seva ràpida identificació, s'han suprimit les referències a l'acte públic d'obertura dels sobres en la guia del procediment obert simplificat, i s'ha inclòs en totes elles recordatori de la importància, en la configuració de sobres amb l'eina de Sobre digital, de no marcar com a obligatòria la documentació que només ho sigui per algunes empreses licitadores -com, per exemple, la relativa a les UTE-, per no generar confusió a les empreses; una precisió sobre la modificació o supressió de les ofertes un cop presentades; i la recomanació d'establir en el plec una previsió respecte l'avançament de les preguntes per part de les empreses i el temps de resposta per part de l'òrgan de contractació.

Llegiu més

Font Butlletí de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

 

Categories: