LLEI 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral.

L'objecte d'aquesta llei és regular l'ordenació i la protecció del litoral en el territori de Catalunya (art. 1) i les disposicions d'aquesta llei s'apliquen als béns de domini públic i ecosistemes maritimoterrestres del litoral de Catalunya. (art. 2.1).

La zona d'influència del domini públic maritimoterrestre comprèn una franja mínima de mil metres, aplicada en projecció horitzontal terra endins, des de l'atermenament del domini públic maritimoterrestre, en tot el litoral de Catalunya, franja que pot ésser ampliada però mai reduïda pel Pla de protecció i ordenació del litoral (art.2.2)

Aquesta llei s'estructura en vuit títols, deu disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries, una de derogatòria i dues disposicions finals.

  • El títol I estableix l'objecte, l'àmbit d'aplicació i les finalitats de la Llei, mitjançant les quals es transposen a l'ordenament català els objectius del Protocol relatiu a la gestió integrada de les zones costaneres de la Mediterrània.
  • El títol II regula els instruments d'ordenació i gestió del litoral, articulats mitjançant el Pla de protecció i ordenació del litoral i els plans d'ús del litoral i de les platges.
  • El títol III regula el règim d'intervenció administrativa a les zones de servitud
  • El títol IV té per objecte establir el règim d'utilització del domini públic maritimoterrestre.
  • El títol V regula el règim econòmic financer del domini públic maritimoterrestre.
  • El títol VI té per objecte articular els instruments de participació pública de la Llei.
  • El títol VII estableix el nou marc competencial entre la Generalitat i els ajuntaments, concreta els òrgans competents en matèria de protecció de la legalitat i crea la Comissió d'Ordenació del Litoral.
  • Finalment, el títol VIII regula la inspecció del litoral i les facultats i les funcions dels agents que la duen a terme, i atorga la condició d'autoritat al personal al servei de les entitats públiques al qual s'encomanin aquestes funcions.

Aquesta regulació es completa amb les disposicions contingudes en la part final de la Llei.

Les deu disposicions addicionals estableixen el termini per a la redacció del Pla de protecció i ordenació del litoral; la participació de determinades administracions de règim especial en l'elaboració dels plans d'ordenació; la col·laboració interadministrativa necessària per a l'aplicació dels instruments d'ordenació en l'espai marítim; la paritat en la composició dels òrgans derivats de l'aplicació d'aquesta llei, d'acord amb el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes; la finestreta única empresarial en les sol·licituds d'autoritzacions o concessions i en les declaracions responsables; unes especificacions relatives al compliment de la normativa en matèria de pesca i acció marítimes en les concessions i els instruments d'ordenació de l'espai marítim; el foment de la nàutica esportiva i popular en l'ordenació del litoral; la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya, i la previsió de l'aplicació de mesures excepcionals en situacions de força major.

Les cinc disposicions transitòries regulen el període entre l'entrada en vigor de la Llei i la dels instruments de planificació que estableix; el procediment aplicable en els expedients en tràmit, els supòsits d'aplicació del cànon d'explotació d'activitats en els expedients en tràmit i en les concessions ja atorgades, i els òrgans competents mentre no es constitueixi la Comissió d'Ordenació del Litoral.

Finalment, a més de la disposició derogatòria, la Llei conté dues disposicions finals, relatives al desplegament reglamentari i l'entrada en vigor, que s'estableix al cap d'un mes d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Es deroguen:
a) La disposició addicional sisena i la disposició final segona de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
b) El Decret 55/1992, del 10 de febrer, pel qual s'atribueixen competències al Departament de Política Territorial i Obres Públiques en la zona de servitud de protecció de la Llei de costes.
c) Qualsevol altra disposició que s'oposi a aquesta llei.

Aquesta llei entra en vigor el 3 de setembre de 2020.

 

Any : 
2020
Publicat a: 
DOGC núm. 8192 de 03/08/2020
Derogada / obsoleta?: 
No