Esteu aquí

Novetats normatives amb incidència en matèria de contractació pública i modificació de la Llei de contractes del sector públic

El dia 31 de desembre s'han publicat en el BOE les disposicions següents:

Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021

Mitjançant la disposició final quarantena d'aquesta Llei, es modifica la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

Així, en relació amb els mitjans propis, es dona nova redacció als apartats 2 i 4 de l'article 32, relatiu als encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats, i a l'apartat 2 de l'article 33, relatiu als encàrrecs d'entitats pertanyents al sector públic que no tinguin la consideració de poder adjudicador a mitjans propis personificats, per suprimir fonamentalment l'obligació que el compliment dels requisits establerts en aquests preceptes quedin reflectits en la memòria integrant dels comptes anuals de l'ens destinatari de l'encàrrec, i, en conseqüència, l'obligació que siguin objecte de verificació per l'auditor de comptes en la realització de l'auditoria dels comptes anuals esmentats de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. A més, se suprimeix l'apartat 5 de l'article 32 de la LCSP, que disposa que l'incompliment sobrevingut de qualsevol dels requisits que estableixen els apartats 2 o 4 de l'article 32 de la LCSP esmentat, segons correspongui en cada cas, "comporta la pèrdua de la condició de mitjà propi personificat i, en conseqüència, la impossibilitat de continuar efectuant encàrrecs a la persona jurídica afectada; sense perjudici de la conclusió dels encàrrecs que estiguin en fase d'execució".

D'altra banda, es dona nova redacció la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 159 de la LCSP, així com al primer paràgraf de l'apartat 6 d'aquest mateix article 159 de la LCSP, per ampliar, en el cas de contractes de subministrament i de serveis, els llindars d'aplicació tant del procediment obert simplificat com del procediment obert simplificat de tramitació sumària. En concret, es preveu la possibilitat de seguir el procediment obert simplificat en els contractes de subministrament i de serveis que tinguin un valor estimat igual o inferior al previst per als contractes subjectes a regulació harmonitzada adjudicats per l'Administració General de l'Estat, els seus organismes autònoms, o les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social -és a dir, 135.000 euros-, i el procediment obert simplificat de tramitació sumària en els contractes de subministraments i de serveis que tinguin un valor estimat inferior a 60.000 euros.

També, s'afegeix un nou apartat a l'article 321 de la LCSP, relatiu a l'adjudicació de contractes de les entitats del sector públic que no tinguin el caràcter de poders adjudicadors, per preveure l'exclusió de l'aplicació de la LCSP esmentada als contractes entre dues societats mercantils pertanyents al sector públic que no ostentin el caràcter de poder adjudicador, sempre que es compleixin totes i cada una de les condicions que aquest precepte estableix.

Aquesta Llei, d'acord amb la seva disposició final quaranta-sisena, entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOE.

Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Aquest Reial decret llei té per objecte establir les disposicions generals precises per facilitar la programació, pressupostació, gestió i execució de les actuacions finançables amb fons europeus, en especial els provinents de l'Instrument Europeu de Recuperació, amb la finalitat d'impulsar el creixement econòmic i la creació d'ocupació, recuperar i reparar els danys de la crisi ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, i promoure un procés de transformació estructural mitjançant l'impuls de la inversió pública i privada i el suport al teixit productiu, l'acceleració de la doble transició ecològica i digital, i el reforç i augment de la resiliència i de la cohesió econòmica, social i territorial en el marc del mercat únic europeu. Així mateix, estableix una sèrie de mesures per a la implementació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que afecten, entre altres àmbits, la contractació pública.

En concret, entre altres especialitats, s'exceptua, per als contractes i acords marc que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el requisit de l'autorització per contractar prevista a l'article 324 de la LCSP (article 49), i es disposa que en licitar aquests contractes i acords marc, serà d'aplicació la tramitació d'urgència, amb la consegüent reducció de terminis i agilització del procediment, en aquells casos en els quals els òrgans de contractació ho justifiquin (article 50).

Així mateix, s'eleven els llindars econòmics per recórrer tant al procediment obert simplificat com al procediment obert simplificat de tramitació sumària, de manera que en els contractes que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, els podrà ser d'aplicació el procediment obert simplificat abreujat en els contractes d'obres de valor estimat inferior a 200.000 euros i en els contractes de subministraments i serveis de valor estimat inferior a 100.000 € (article 51), i el procediment obert simplificat ordinari en els contractes d'obres, subministrament i serveis amb valor estimat inferior al llindar establert per la Comissió Europea per als contractes subjectes a regulació harmonitzada (article 52).

També, a fi d'homogeneïtzar i agilitzar els processos de contractació per part dels diferents centres gestors, es promourà l'elaboració de plecs-tipus de clàusules tècniques i administratives, corresponents als contractes a celebrar per a la gestió dels fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que incorporin, tots els criteris verds, digitals, d'innovació, de potenciació de pimes i de responsabilitat social que es considerin necessaris i estiguin emparats per la norma legal corresponent (article 54).

De la mateixa forma, per a l'aplicació dels fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, es recull la possibilitat dels poders adjudicadors i les entitats contractants d'organitzar-se executant de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obra i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària, valent-se d'un mitjà propi, previ encàrrec a aquest, no sent exigible en aquests casos l'autorització del Consell de Ministres prèvia a la subscripció d'un encàrrec prevista a l'article 32.6.c) de la LCSP (article 55).

A més, en els contractes esmentats que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència susceptibles de recurs especial en matèria de contractació conforme al previst a l'article 44 de la LCSP i sempre que els procediments de selecció del contractista s'hagin tramitat efectivament de forma electrònica: d'una banda, l'òrgan de contractació no podrà procedir a la formalització del contracte fins que hagin transcorregut deu dies naturals a partir de l'endemà a la notificació, la resolució d'adjudicació del contracte, sent en aquest mateix supòsit, el termini d'interposició del recurs especial en matèria de contractació, quan procedeixi, de deu dies naturals i es computarà en la forma establerta a l'article 50.1 de la LCSP; i d'altra banda, l'òrgan competent per resoldre el recurs haurà de pronunciar-se expressament, en el termini de cinc dies hàbils des de la interposició del recurs, sobre la concurrència d'alguna de les causes d'inadmissibilitat establertes en la LCSP i sobre el manteniment de les mesures cautelars adoptades, inclosos els supòsits de suspensió automàtica (article 58).

D'altra banda, la disposició addicional tercera estableix que les especialitats previstes en matèria de contractes seran aplicables, en tot allò que resulti compatible amb la seva naturalesa i règim jurídic, als contractes inclosos en l'àmbit d'aplicació del Llibre Primer del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals, que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Finalment, mitjançant la disposició final cinquena d'aquest Reial decret llei 36/2020, es modifica la LCSP. Així, es modifica el paràgraf tercer de la lletra b) de l'apartat 7 de l'article 32 de la LCSP, per afegir que el límit del 50% de l'import de les prestacions parcials que el mitjà propi pugui contractar amb tercers tampoc serà aplicable als contractes que "subscriguin els mitjans propis les funcions dels quals siguin el foment de les telecomunicacions, el desenvolupament de la societat de la informació i societat digital".

A més, es modifica l'apartat 1 de l'article 45 de la LCSP per ampliar el nombre mínim de vocals del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, de manera que, en comptes d'estar compost per un President i un mínim de dos vocals, estarà compost per un President i un mínim de cinc vocals, si bé es matisa que "quan el volum d'assumptes sotmesos al seu coneixement ho requereixi, el nombre de vocals s'incrementarà mitjançant Reial decret". De la mateixa manera, s'afegeix que "el Tribunal estarà dividit en un mínim de dues Seccions, que estaran presidides pel mateix President del Tribunal, qui podrà delegar l'exercici de la funció en un dels vocals que integrin la Secció, i formades per un o més vocals i el Secretari General", i que "el President fixarà mitjançant acord el repartiment d'atribucions entre les Seccions i el Ple, així com la distribució d'assumptes entre les Seccions".

També, se suprimeix el punt 5è de la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 208 de la LCSP, que disposa que un cop acordada la suspensió, l'Administració ha d'abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles establertes en aquest precepte, entre les quals s'inclou que llevat que el plec que regeixi el contracte estableixi una altra cosa, l'abonament esmentat només ha de comprendre, sempre que s'acrediti fefaentment la seva realitat, efectivitat i import, "5è Un 3 per 100 del preu de les prestacions que hauria d'haver executat el contractista durant el període de suspensió, de conformitat amb el que preveuen el programa de treball o el mateix contracte", entre altres conceptes.

Aquest Reial Decret-llei, d'acord amb la seva disposició final tretzena, entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOE.

Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual es publica el tipus legal d'interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el primer semestre natural de l'any 2021

En aquesta Resolució, s'estableix que, durant el primer semestre natural de 2021, el tipus legal d'interès de demora a aplicar és el 8,00 per 100.

Font Butlletí de la Junta de Contractació Administrativa
 

Paraules clau: