LLEI 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana.

Aquesta llei proposa la creació d’un model d’entitat associativa anomenada àrea de promoció econòmica urbana, o APEU, que es basa en l’esquema de col·laboració publicoprivada, però amb un pes majoritari del segon d’aquests elements. Es configura com una associació privada no lucrativa que, sota la tutela del municipi, persegueix la posada en pràctica d’iniciatives de millorament de l’entorn, complementàriament als serveis que presten les diferents administracions públiques. La finalitat d’aquestes àrees és dinamitzar o revitalitzar espais en què es concentren activitats empresarials mitjançant la realització d’inversions finançades bàsicament amb les aportacions obligatòries de les persones titulars del dret de possessió dels locals amb accés directe des de la via pública i de les naus i les parcel·les on es duen a terme activitats econòmiques amb ànim de lucre, que es troben dins d’una àrea prèviament delimitada. És per això que el procediment de constitució d’aquestes entitats associatives ha de garantir la màxima transparència i participació de tots els afectats.

Els objectius generals i específics d’aquesta llei són els següents:
– Afavorir la creació d’un model de ciutat compacta en què la presència d’activitats econòmiques integrades als nuclis urbans faciliti l’activitat comercial, industrial i de serveis d’una manera més sostenible i adequada a les necessitats dels ciutadans.
– Frenar el procés de desertització comercial dels nuclis urbans en favor d’àrees comercials periurbanes allunyades que requereixen importants desplaçaments, amb l’impacte ambiental consegüent.
– Impulsar els polígons d’activitat econòmica com a espais de cooperació empresarial, de foment de la competitivitat, de contribució a la generació d’ocupació i de creació d’un entorn econòmic més sostenible.
– Diversificar els processos de dinamització de l’activitat comercial, industrial o de serveis, més enllà de les iniciatives públiques.
– Promoure la participació activa del teixit empresarial en la configuració i la gestió del model industrial, comercial i de serveis.
– Desenvolupar les previsions legals relatives a la creació de la figura de les APEU de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
– Aconseguir que les APEU puguin disposar d’un sistema de finançament adequat a llurs finalitats.
– Garantir que les APEU es constitueixin i es governin d’una manera transparent i representativa.

 

Any : 
2020
Publicat a: 
DOGC núm. 8303 - 24.12.2020
Derogada / obsoleta?: 
No