Esteu aquí

Normativa i legislació

Format: 2024

INSTRUCCIÓ per a la incorporació de l’objectiu de la generació d’energia renovable

Any : 
2021

INSTRUCCIÓ per a la incorporació de l’objectiu de la generació d’energia renovable en les actuacions municipals relacionades amb la redacció de projectes d’obres i d’instruments de planejament urbanístic. Aprovada per Decret d’Alcaldia S1/D/2020-99 de 30 de gener.

Resolución 03-02-2021, de la Secretaría General de Transportes y Movilidad, para el desarrollo, implantación y aplicación del sistema de inspecciones sobre implantación de los planes de protección de las instalaciones portuarias

Any : 
2021

Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Transportes y Movilidad, para el desarrollo, implantación y aplicación del sistema de inspecciones sobre implantación de los planes de protección de las instalaciones portuarias y de los puertos de competencia autonómica e instalaciones ubicadas fuera de puerto.

ACORD GOV/3/2021, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Pacte nacional per a una mobilitat segura i sostenible 2021-2030 (PNMSS).

Any : 
2021

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030 (PNMSS), del qual va acordar-ne l’impuls el 9 de juliol de 2019. Després de presentar-se prèviament a la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària (CIMSV) i a la taula d’entitats del Pacte, l’acord ja és una realitat.

Categories: 

Orden HAC/1313/2020, de 20-11-2020, sobre los índices de precios de la mano de obra

Any : 
2021

Orden HAC/1313/2020, de 20-11-2020, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el tercer y cuarto trimestre de 2019 y el primer y el segundo trimestre de 2020, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.

Categories: 

LLEI 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana.

Any : 
2020

Aquesta llei proposa la creació d’un model d’entitat associativa anomenada àrea de promoció econòmica urbana, o APEU, que es basa en l’esquema de col·laboració publicoprivada, però amb un pes majoritari del segon d’aquests elements. Es configura com una associació privada no lucrativa que, sota la tutela del municipi, persegueix la posada en pràctica d’iniciatives de millorament de l’entorn, complementàriament als serveis que presten les diferents administracions públiques.

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació

Any : 
2020

El dia 31 de desembre de 2020 es va publicar en el DOGC aquesta Llei, que té per objecte garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació i eradicar qualsevol actuació o comportament que puguin atemptar contra la dignitat de les persones i contra el lliure desenvolupament i la lliure expressió, sense cap mena de discriminació, de la pròpia personalitat i de les capacitats personals.

Categories: 

Orden HAC/1313/2020, de 20 de noviembre, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el 3º y 4º trim. de 2019 y 1º y 2º trim. de 2020, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas

Any : 
2020

Orden HAC / 1313/2020, de 20 de noviembre, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el tercer y cuarto trimestre de 2019 y el primer y el segundo trimestre de 2020, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.

Categories: 

Real Decreto-ley 28/2020, de 22-09-2020, de trabajo a distancia.

Any : 
2020

Entrada en vigor:

13-10-2020, sin perjuicio de lo establecido en su disposición adicional 7ª. No obstante, las disposiciones adicionales 3ª, 4!, 5ª y 6ª, la disposición transitoria 4ª, así como las disposiciones finales 4ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª y 12ª entran en vigor el 23-09-2020.

Esta disposición aplica a las relaciones de trabajo que concurran las condiciones descritas en el art. 1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, que se desarrollen a distancia con carácter regular (art. 2).

Categories: 

Orden TMA/576/2020, de 22-06-2020, por la que se aprueba la "Instrucción ferroviaria: Especificaciones técnicas de material rodante ferroviario para la entrada en servicio de unidades autopropulsadas, locomotoras y coches (IF MR ALC-20)"

Any : 
2020

Se aprueba la "Instrucción ferroviaria: Especificaciones técnicas de material rodante ferroviario para la entrada en servicio: unidades autopropulsadas, locomotoras y coches (IF MR ALC-20)", que figura en el apéndice de esta orden (1º).

Entrada en vigor: 27-06-2020

Sin perjuicio de lo recogido en la disposición derogatoria única, la normativa vigente a la entrada en vigor de esta Orden seguirá siendo de aplicación a:

Categories: 

Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

Any : 
2020

Aquesta Llei -que s'emmarca en el context de la pròrroga dels pressupostos del 2017-, tal com s'assenyala en el seu preàmbul, té per objecte "establir el conjunt de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic necessàries per a completar el règim jurídic dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici del 2020" i "la creació i regulació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient". Pel que fa a mesures amb incidència en matèria de contractació pública, conté les previsions següents:

Categories: 

Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020

Any : 
2020

D'acord amb el seu preàmbul, els pressupostos per al 2020 es fonamenten en quatre eixos principals que serveixen de guia de l'orientació estratègica de les polítiques públiques i l'acció del Govern per a millorar el benestar individual i col·lectiu: la qualitat de les institucions i dels serveis públics, per a recuperar els nivells de despesa dels serveis públics fonamentals i reforçar l'estructura de les institucions, la transparència i l'avaluació; la reducció de les desigualtats socials, de gènere i territorials, per a vetllar perquè ningú no quedi enrere i vertebrar el territori; el con

Orden HAC/304/2020, de 03-03-2020, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales

Any : 
2020

La Orden HAC/304/2020 publica los índices de precios de la mano de obra y materiales para el cuarto trimestre de 2018 (Anexos I a III) y el primer (Anexos IV a VI) y el segundo trimestre de 2019 (Anexos VII a IX), aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.

Categories: 

Orden TED/252/2020, modifica Instruc. Téc. Complementarias Directores Facultativos y Documento sobre Seg. y Salud", y deroga Instruc.Téc. Complem. personal de montaje, explotación y mantenimiento

Any : 
2020

Mediante esta orden se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias 02.0.01 "Directores Facultativos" y 02.1.01 "Documento sobre Seguridad y Salud", y se deroga la Instrucción Técnica Complementaria 09.0.10 "personal de montaje, explotación y mantenimiento", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Ordre HAC/304/2020, de 3 de març, sobre els índexs de preus de la mà d'obra i materials per al quart trimestre de 2018 i el primer i el segon trimestre de 2019, aplicables a la revisió de preus de contractes de les Administracions Públiques

Any : 
2020

El dia 30 de març de 2020 s'ha publicat en el BOE aquesta Ordre a través de la qual es dona publicitat als índexs de preus de la mà d'obra i materials per al quart trimestre de 2018 i el primer i el segon trimestre de 2019, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques; així com als índexs de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d'armament i equipament per al mateix període, aprovats per la Ministra d'Hisenda previ informe del Comitè Superior de Preus de Contractes de l'Estat.

Categories: 

Pàgines

Subscriure a Normativa i legislació