Esteu aquí

Normativa i legislació

Format: 2020

Orden TMA/576/2020, de 22-06-2020, por la que se aprueba la "Instrucción ferroviaria: Especificaciones técnicas de material rodante ferroviario para la entrada en servicio de unidades autopropulsadas, locomotoras y coches (IF MR ALC-20)"

Any : 
2020

Se aprueba la "Instrucción ferroviaria: Especificaciones técnicas de material rodante ferroviario para la entrada en servicio: unidades autopropulsadas, locomotoras y coches (IF MR ALC-20)", que figura en el apéndice de esta orden (1º).

Entrada en vigor: 27-06-2020

Sin perjuicio de lo recogido en la disposición derogatoria única, la normativa vigente a la entrada en vigor de esta Orden seguirá siendo de aplicación a:

Categories: 

Nous documents relatius a les modificacions de les activitats regulades per la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats

Any : 
2020
  • Actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats: aquest document es modifica per la publicació del Decret 153/2019 de gestió de la fertilització del sòl i les dejeccions ramaderes, que té per objecte establir mesures dirigides a reduir i prevenir la contaminació causada pels nitrats d'origen agrari.
Categories: 

Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

Any : 
2020

Aquesta Llei -que s'emmarca en el context de la pròrroga dels pressupostos del 2017-, tal com s'assenyala en el seu preàmbul, té per objecte "establir el conjunt de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic necessàries per a completar el règim jurídic dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici del 2020" i "la creació i regulació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient". Pel que fa a mesures amb incidència en matèria de contractació pública, conté les previsions següents:

Categories: 

Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020

Any : 
2020

D'acord amb el seu preàmbul, els pressupostos per al 2020 es fonamenten en quatre eixos principals que serveixen de guia de l'orientació estratègica de les polítiques públiques i l'acció del Govern per a millorar el benestar individual i col·lectiu: la qualitat de les institucions i dels serveis públics, per a recuperar els nivells de despesa dels serveis públics fonamentals i reforçar l'estructura de les institucions, la transparència i l'avaluació; la reducció de les desigualtats socials, de gènere i territorials, per a vetllar perquè ningú no quedi enrere i vertebrar el territori; el con

Orden HAC/304/2020, de 03-03-2020, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales

Any : 
2020

La Orden HAC/304/2020 publica los índices de precios de la mano de obra y materiales para el cuarto trimestre de 2018 (Anexos I a III) y el primer (Anexos IV a VI) y el segundo trimestre de 2019 (Anexos VII a IX), aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.

Categories: 

Orden TED/252/2020, modifica Instruc. Téc. Complementarias Directores Facultativos y Documento sobre Seg. y Salud", y deroga Instruc.Téc. Complem. personal de montaje, explotación y mantenimiento

Any : 
2020

Mediante esta orden se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias 02.0.01 "Directores Facultativos" y 02.1.01 "Documento sobre Seguridad y Salud", y se deroga la Instrucción Técnica Complementaria 09.0.10 "personal de montaje, explotación y mantenimiento", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Ordre HAC/304/2020, de 3 de març, sobre els índexs de preus de la mà d'obra i materials per al quart trimestre de 2018 i el primer i el segon trimestre de 2019, aplicables a la revisió de preus de contractes de les Administracions Públiques

Any : 
2020

El dia 30 de març de 2020 s'ha publicat en el BOE aquesta Ordre a través de la qual es dona publicitat als índexs de preus de la mà d'obra i materials per al quart trimestre de 2018 i el primer i el segon trimestre de 2019, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques; així com als índexs de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d'armament i equipament per al mateix període, aprovats per la Ministra d'Hisenda previ informe del Comitè Superior de Preus de Contractes de l'Estat.

Categories: 

DT-9. Control de fums en els aparcaments. Versió 2020. Normativa de Seguretat contar Incendis (TINSCI)

Any : 
2020

Aquest document tècnic complementa l’article 8 de la Secció SI 3 del DB SI “Seguretat en cas d’incendi” del Codi Tècnic de l’Edificació, el qual fixa que les zones d’ús aparcament disposaran d’un sistema de control de fums en cas d’incendi.

Queden exclosos d’aquest document TINSCI els següents tipus d’aparcaments:

• Oberts, segons la definició del l’Annex SIA del CTE

• En espais exteriors de l’entorn d’edificis, encara que les places estiguin cobertes

• Robotitzats, regulats en el DB SI 5.2, pel que fa al control de fums

Orden TMA/178/2020, de 19-02-2020, por la que se modifica la Orden 16-12-1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio.

Any : 
2020

Entrada en vigor: 01-03-2020

Modifica: Orden 16-12-1997 se añade un 2º párrafo a la disposición adicional 1ª y una nueva disposición adicional 3ª por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio para facilitar la implantación de instalaciones de recarga eléctrica.

Categories: 

Instrucció Tècnica Complementària SP-132. Condicions de seguretat en cas d'incendi en els aparcaments sota rasant. 2019.

Any : 
2019

Aquesta instrucció té com a objectiu Complementar les condicions de seguretat en cas d’incendi en els aparcaments sota rasant, atesa l’especial perillositat que presenten els incendis en aquests establiments, i a fi de garantir la seguretat dels equips d’intervenció i limitar la transmissió de fum i temperatura.

Derogacions : Deixa sense efecte: Instrucció Tècnica Complementària SP-132. Condicions de seguretat en cas d'incendi en els aparcaments sota rasant. DOGC.s/n. 26-11-2016.

LLEI 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.

Any : 
2019

Esta ley regula el sistema portuario y el transporte de pasajeros en aguas marítimas y continentales competencia de la Generalidad (art. 1).

A partir del 30-03-2020:

Deroga:
- Ley 5/1998, de 17-04-1998, de puertos de Catalunya y sus modificaciones.
- Ley 10/2000 de 07-07-2000 de ordenación del transporte en aguas marítimas y continentales.
- Todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido por esta ley o que la contradigan.

Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2020.

Any : 
2019

Orden HAC/1272/2019, de 16-12-2019, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 01-01-2020.

Categories: 

Pàgines

Subscriure a Normativa i legislació