Esteu aquí

Normativa i legislació

Format: 2023

DT-9. Control de fums en els aparcaments. Versió 2020. Normativa de Seguretat contar Incendis (TINSCI)

Any : 
2020

Aquest document tècnic complementa l’article 8 de la Secció SI 3 del DB SI “Seguretat en cas d’incendi” del Codi Tècnic de l’Edificació, el qual fixa que les zones d’ús aparcament disposaran d’un sistema de control de fums en cas d’incendi.

Queden exclosos d’aquest document TINSCI els següents tipus d’aparcaments:

• Oberts, segons la definició del l’Annex SIA del CTE

• En espais exteriors de l’entorn d’edificis, encara que les places estiguin cobertes

• Robotitzats, regulats en el DB SI 5.2, pel que fa al control de fums

Orden TMA/178/2020, de 19-02-2020, por la que se modifica la Orden 16-12-1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio.

Any : 
2020

Entrada en vigor: 01-03-2020

Modifica: Orden 16-12-1997 se añade un 2º párrafo a la disposición adicional 1ª y una nueva disposición adicional 3ª por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio para facilitar la implantación de instalaciones de recarga eléctrica.

Categories: 

Instrucció Tècnica Complementària SP-132. Condicions de seguretat en cas d'incendi en els aparcaments sota rasant. 2019.

Any : 
2019

Aquesta instrucció té com a objectiu Complementar les condicions de seguretat en cas d’incendi en els aparcaments sota rasant, atesa l’especial perillositat que presenten els incendis en aquests establiments, i a fi de garantir la seguretat dels equips d’intervenció i limitar la transmissió de fum i temperatura.

Derogacions : Deixa sense efecte: Instrucció Tècnica Complementària SP-132. Condicions de seguretat en cas d'incendi en els aparcaments sota rasant. DOGC.s/n. 26-11-2016.

LLEI 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.

Any : 
2019

Esta ley regula el sistema portuario y el transporte de pasajeros en aguas marítimas y continentales competencia de la Generalidad (art. 1).

A partir del 30-03-2020:

Deroga:
- Ley 5/1998, de 17-04-1998, de puertos de Catalunya y sus modificaciones.
- Ley 10/2000 de 07-07-2000 de ordenación del transporte en aguas marítimas y continentales.
- Todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido por esta ley o que la contradigan.

Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2020.

Any : 
2019

Orden HAC/1272/2019, de 16-12-2019, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 01-01-2020.

Categories: 

Llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.

Any : 
2019

La promulgació d'aquesta llei ha de permetre actualitzar els principis de la política portuària de la Generalitat, de manera que resti garantida una ordenació adequada de la matèria. En aquest respecte, els objectius de l'ordenació portuària a Catalunya són en primer lloc l'articulació d'un sistema portuari adaptat a les noves realitats socioeconòmiques, de manera que les infraestructures portuàries es posin al servei de la promoció econòmica, industrial, turística i social del país.

Ordre TES/195/2019, de 29-10-2019, sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic.

Any : 
2019

Esta Orden tiene por objeto poder incorporar los datos correspondientes a las principales determinaciones de instrumentos de planeamiento urbanístico en el Mapa urbanístico de Cataluña, que es el instrumento que permite a la ciudadanía la consulta telemática de estas determinaciones de manera integrada, continua, sintética y homogénea para todo el territorio.

Categories: 

Reial decret 716/2019, de 5 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost.

Any : 
2019

El dia 6 de desembre de 2019 s'ha publicat en el BOE aquest Reial decret mitjançant el qual es modifica el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, que al seu torn va modificar determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en relació amb els termes i les condicions d'atorgament, d'exigència i d'eficàcia de la classificació com a contractista d'obres i contractista de serveis de les administracions públiques.

Categories: 

Real Decreto 537/2019, de 20-09-2019, por el que se modifica el Real Decreto 1544/2007, de 23-11-2007, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas

Any : 
2019

Modifica:

  • Se añaden la disposición adicional 5ª. Admisión de sillas de ruedas con motor eléctrico y escúteres en el transporte marítimo y terrestre y 6ª. Perros de apoyo a personas con trastornos diabéticos y epilépticos en el Real Decreto 1544/2007, de 23-11-2007, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Categories: 

LLEI 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris

Any : 
2019

L'objecte d'aquesta llei és regular la planificació i la gestió dels espais agraris de Catalunya i llur conservació i protecció, el règim jurídic que els és aplicable i els supòsits i les modalitats d'intervenció pública, per a assegurar que el sector agrari la pugui emprar de la manera més beneficiosa possible, amb la finalitat de produir aliments, en el marc d'una activitat agrària econòmicament viable, d'una manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient, d'acord amb la legislació ambiental i amb l'horitzó d'assolir la sobirania alimentària de Catalunya, de conformitat amb la normat

Real Decreto 163/2019, de 22-03-2019, por el que se aprueba la Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central.

Any : 
2019

Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central --

1. Objeto
2. Definiciones
3. Personal Técnico
4. Control de los materiales componentes del hormigón y condiciones de almacenamiento
5. Control de las instalaciones
6. Control del hormigón
7. Control del suministro
8. Control de la documentación y trazabilidad
9. Laboratorio de Control de producción
10. Control de aspectos medioambientales
11. Control de la producción
12. Normas UNE referenciades

Real Decreto 244/2019, de 05-04-2019, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica

Any : 
2019

Este real decreto establece:

- Las condiciones administrativas, técnicas y económicas para modalidades de autoconsumo de energía eléctrica del art. 9 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico (art. 1.1).
- La definición del concepto de instalaciones próximas a efectos de autoconsumo (art. 1.2).
- El desarrollo del autoconsumo individual y colectivo (art. 1.3).

Categories: 

Resolución 25-03-2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria MI-IP 04

Any : 
2019

Se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones de suministro a vehículos", aprobada por el Real Decreto 706/2017, de 07-07-2017.

Actualiza el listado de normas admitidas para el cumplimiento de la instrucción técnica complementaria MI- IP04 del Real Decreto 706/2017, de 07-07-2017, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas.

Categories: 

Pàgines

Subscriure a Normativa i legislació