Esteu aquí

Normativa i legislació

Format: 2020

Llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.

Any : 
2019

La promulgació d'aquesta llei ha de permetre actualitzar els principis de la política portuària de la Generalitat, de manera que resti garantida una ordenació adequada de la matèria. En aquest respecte, els objectius de l'ordenació portuària a Catalunya són en primer lloc l'articulació d'un sistema portuari adaptat a les noves realitats socioeconòmiques, de manera que les infraestructures portuàries es posin al servei de la promoció econòmica, industrial, turística i social del país.

Ordre TES/195/2019, de 29-10-2019, sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic.

Any : 
2019

Esta Orden tiene por objeto poder incorporar los datos correspondientes a las principales determinaciones de instrumentos de planeamiento urbanístico en el Mapa urbanístico de Cataluña, que es el instrumento que permite a la ciudadanía la consulta telemática de estas determinaciones de manera integrada, continua, sintética y homogénea para todo el territorio.

Categories: 

Reial decret 716/2019, de 5 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost.

Any : 
2019

El dia 6 de desembre de 2019 s'ha publicat en el BOE aquest Reial decret mitjançant el qual es modifica el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, que al seu torn va modificar determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en relació amb els termes i les condicions d'atorgament, d'exigència i d'eficàcia de la classificació com a contractista d'obres i contractista de serveis de les administracions públiques.

Categories: 

Real Decreto 537/2019, de 20-09-2019, por el que se modifica el Real Decreto 1544/2007, de 23-11-2007, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas

Any : 
2019

Modifica:

  • Se añaden la disposición adicional 5ª. Admisión de sillas de ruedas con motor eléctrico y escúteres en el transporte marítimo y terrestre y 6ª. Perros de apoyo a personas con trastornos diabéticos y epilépticos en el Real Decreto 1544/2007, de 23-11-2007, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Categories: 

LLEI 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris

Any : 
2019

L'objecte d'aquesta llei és regular la planificació i la gestió dels espais agraris de Catalunya i llur conservació i protecció, el règim jurídic que els és aplicable i els supòsits i les modalitats d'intervenció pública, per a assegurar que el sector agrari la pugui emprar de la manera més beneficiosa possible, amb la finalitat de produir aliments, en el marc d'una activitat agrària econòmicament viable, d'una manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient, d'acord amb la legislació ambiental i amb l'horitzó d'assolir la sobirania alimentària de Catalunya, de conformitat amb la normat

Real Decreto 163/2019, de 22-03-2019, por el que se aprueba la Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central.

Any : 
2019

Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central --

1. Objeto
2. Definiciones
3. Personal Técnico
4. Control de los materiales componentes del hormigón y condiciones de almacenamiento
5. Control de las instalaciones
6. Control del hormigón
7. Control del suministro
8. Control de la documentación y trazabilidad
9. Laboratorio de Control de producción
10. Control de aspectos medioambientales
11. Control de la producción
12. Normas UNE referenciades

Real Decreto 244/2019, de 05-04-2019, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica

Any : 
2019

Este real decreto establece:

- Las condiciones administrativas, técnicas y económicas para modalidades de autoconsumo de energía eléctrica del art. 9 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico (art. 1.1).
- La definición del concepto de instalaciones próximas a efectos de autoconsumo (art. 1.2).
- El desarrollo del autoconsumo individual y colectivo (art. 1.3).

Categories: 

Resolución 25-03-2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria MI-IP 04

Any : 
2019

Se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones de suministro a vehículos", aprobada por el Real Decreto 706/2017, de 07-07-2017.

Actualiza el listado de normas admitidas para el cumplimiento de la instrucción técnica complementaria MI- IP04 del Real Decreto 706/2017, de 07-07-2017, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas.

Categories: 

Resolución 23-04-2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta por la que se modifica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.

Any : 
2019

Índice Acta:

1º Determinación del incremento salarial para el año 2019.
2º Revisión de la remuneración mínima bruta anual para los años 2019, 2020 y 2021.
3º Modificación del artículo 96 del VI Convenio General del Sector de la Construcción.
4º Modificación del artículo 7 referente al «ámbito temporal».
5º Modificación del artículo 29 referente a la «ordenación del trabajo».
6º Modificación del Libro II del VI Convenio General del Sector de la Construcción.

Categories: 

RESOLUCIÓ EMC/970/2019, de 5 d'abril, per la qual es fa pública la Instrucció 1/2019, d'1 de febrer, de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera

Any : 
2019

Instrucció 1/2019, de la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en relació al procediment a seguir en l’aplicació de la disposició transitòria quarta del Reglament d’instal•lacions de protecció contra incendis (RIPCI), aprovat pel Reial Decret 513/2017, de 22-05-2017, sobre la primera inspecció periòdica de les instal•lacions existents.

Derogacions :

Orden HAC/555/2019, de 24 de abril, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el tercer trimestre de 2018

Any : 
2019

Estos índices de precios son aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.

Categories: 

Nueva normativa que regula las condiciones del autoconsumo de energía eléctrica.

Any : 
2019

Infocentre, bloc de normativa del Col•legi d’Enginyers Industrials nos informa que el pasado 06-04-2019 se publicó en el BOE el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

Orden HAC/352/2019, de 20 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el segundo trimestre de 2018

Any : 
2019

Orden HAC/352/2019, de 20 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el segundo trimestre de 2018, aplicables a la revisión de  precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.

 

Categories: 

Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas.

Any : 
2019

El presente real decreto tiene por objeto establecer los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas de las actuaciones sujetas a su ámbito de aplicación, así como el procedimiento de emisión del informe de compatibilidad con las estrategias marinas.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Guía Técnica de aplicación del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales

Any : 
2019

Infocentre, bloc de normativa del Col•legi d’Enginyers industrials nos informa que El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una nueva versión de la guía técnica de aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

Esta guía técnica, de carácter no vinculante, establece aclaraciones en conceptos de carácter general.

Se aplicará en los siguientes establecimientos industriales:

Pàgines

Subscriure a Normativa i legislació