Esteu aquí

Normativa i legislació

Format: 2023

Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres de l'Ajuntament de Barcelona

Any : 
2018

Anunci de l’Ajuntament de Barcelona pel qual es publica l’aprovació definitiva de la modificació dels annexos de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les Obres (ORPIMO).

Modifica:
- Arts. 48.5, 70.1 d), Se añade arts. 22.5, 34 bis, 37.4, 37.5, anexo 7 de la Ordenanza reguladora de los procedimientos de intervención municipal en las obras. BOPB. s/n.25-03-2011

DECRET 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera

Any : 
2018

Es regulen els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, el registre i el sistema de control de les emissions atmosfèriques procedents d'aquestes activitats (art. 1).

Queden incloses dins l'àmbit d'aplicació les fonts dels contaminants relacionats a l'annex 1 de la Llei 34/2007, ja siguin de titularitat pública o privada (art. 2).

Modifica: Decret 319/1998, de 15-12-1998 i Decret 22/1998 de 04-02-1998

Categories: 

Corr.err. Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014.

Any : 
2018

Advertidos errores en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 272, de 9 de noviembre de 2017, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones.

Categories: 

Orden FOM/510/2018, de 08-05-2018, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12-12-2014, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes

Any : 
2018

Mediante esta orden se modifican determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), relativos a Materiales Básicos, a Firmes y Pavimentos, y a Señalización, Balizamiento y Sistemas de Contención de vehículos aprobado por Orden FOM/2523/2014 (art. único) y deroga determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes aprobado por Orden 02-07-1976 (D. derogatoria).
Entra en vigor: 01-07-2018

Ordre HAC/653/2018, de 13 de juny, sobre els índexs de preus de la mà d'obra i materials per al quart trimestre de 2017

Any : 
2018

El dia 16 de juny de 2018 s’ha publicat en el BOE aquesta Ordre a través de la qual es dona publicitat als índexs de preus de la mà d’obra i materials per al quart trimestre de 2017, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques; així com als índexs de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d’armament i equipament per al mateix període, aprovats pel Ministre d’Hisenda previ informe del Comitè Superior de Preus de Contractes de l’Estat.

Categories: 

Real Decreto-ley 3/2018, de 20-04-2018, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30-07-1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.

Any : 
2018

Modifica:
- Art. 9.1 y se añade arts. 48.3, 91.2 de la Ley 16/1987, de 30-07-1987, de ordenación de los transportes terrestres.
Deroga parcialmente:
- Deroga arts. 181.3 y los dos primeros párrafos del apartado 5 del art. 182 del Real Decreto 1211/1990, de 28-09-1990, por el que se prueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Categories: 

Orden APM/401/2018, de 12-04-2018, por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001

Any : 
2018

Orden APM/401/2018, de 12-04-2018, por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001, a aplicar en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Categories: 

Real Decreto-ley 2/2018, de 13-04-2018, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12-04-1996,

Any : 
2018

Real Decreto-ley 2/2018, de 13-04-2018, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12-04-1996, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26-02-2014, y la Directiva UE 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13-09-2017.

Categories: 

Tabla de accesibilidad a las actividades en Cataluña (TAAC)

Any : 
2018

DT-6. Criterios referentes a actividades singulares

Este documento técnico analiza aquellas actividades que, por sus singularidades, requieren algún tipo de aclaración o justifican matizar la aplicación directa de los criterios generales correspondientes a su uso con el objetivo de ajustar las condiciones exigibles a sus características funcionales.

-- Índice --

Categories: 

Orden APM/241/2018, de 23-02-2018, por la que se aprueba el pliego de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones demaniales con arreglo a lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28-07-1988, de Costas.

Any : 
2018

Derogacions :
Deja sin efecto: Orden MAM/2305/2007, de 23-07-2007, por la que se aprueba el pliego de condiciones generales para concesiones demaniales en las playas, zona marítimo-terrestre y mar territorial a otorgar con arreglo a lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley.

Ley 1/2018, de 06-03-2018, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001

Any : 
2018

Modifica:
- Arts. 112 bis.5 y 112 bis.6 del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20-07-2001 que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. BOE.Nº 176. 24-07-2001.
- Art. 82.2 de la Ley 2/2011, de 04-03-2011, de Economía Sostenible. BOE.Nº 55. 05-03-2011
- Se añade art. 9.3 un nuevo párrafo in fine y adición de una disposición final quinta bis de la Ley 24/2013, de 26-12-2013, del Sector Eléctrico. BOE.Nº 310. 27-12-2013.

REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

Any : 
2018

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya que determina amb caràcter programàtic la planificació del Govern de la Generalitat de Catalunya per a la prevenció i la gestió dels residus i l'ús eficient dels recursos.

Modifica el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Categories: 

Ordre HFP/235/2018, de 6 de març, sobre els índexs de preus de la mà d'obra i materials per als tres primers trimestres de 2017

Any : 
2018

El dia 8 de març de 2018 s’ha publicat en el BOE aquesta Ordre a través de la qual es dona publicitat als índexs de preus de la mà d’obra i materials per als tres primers trimestres de 2017, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques; així com els índexs de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d’armament i equipament per al mateix període, aprovats pel Comitè Superior de Preus de Contractes de l’Estat.

Categories: 

Real Decreto 1011/2017, de 01-12-2017, por el que se modifica el Real Decreto 664/2015, de 17-07-2015, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria.

Any : 
2018

Añade 3 nuevos apartados en la disposición transitoria única del Real Decreto 664/2015, de 17-07-2015, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria, modifica diversos apartados del Reglamento de Circulación Ferroviaria, incluido como anexo I del Real Decreto 664/2015 y los criterios para la implantación del Reglamento de Circulación Ferroviaria en sistemas de gestión de la seguridad de entidades ferroviarias, incluidos como anexo II del Real Decreto 664/2015.

Categories: 

Reial decret 75/2018, de 19 de febrer, pel qual s'estableix la relació de components bàsics de costos i les fórmules tipus generals de revisió de preus dels contractes de transport regular de viatgers per carretera

Any : 
2018

El dia 1 de març de 2018 s'ha publicat en el BOE aquest Reial decret, el qual, segons s'assenyala en la seva exposició de motius, "té per objecte, a l'empara de l'habilitació continguda en l'apartat 6 de l'article 89 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, ampliar el repertori de fórmules tipus disponibles per a la revisió de preus dels contractes públics mitjançant l'aprovació de fórmules tipus aplicables a un conjunt de contractes les característiques dels quals, nombre i freqüència d'adjudicació uniformes, com és el cas dels contractes de transport regular de viatgers

Categories: 

Ordenança reguladora de les carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona.

Any : 
2017

La Diputació de Barcelona, en sessió plenària del dia 30 de novembre de 2017, va aprovar, entre d’altres, el dictamen 189/2017, mitjançant el qual s’acorda l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona,

Derogacions :
Queda derogada la Ordenanza de Uso y Defensa de las Carreteras de Titularidad de la Diputación de Barcelona (BOPB Nº. 110 - 09/05/1995).

Categories: 

Pàgines

Subscriure a Normativa i legislació