Esteu aquí

Registre de Coordinadors

Norma reguladora de l’activitat professional en matèria de prevenció de riscos laborals: Registre de col·legiats amb formació en matèria de seguretat i salut

El Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques té com a una de les seves funcions regular l’activitat professional dels col·legiats amb la finalitat de salvaguardar l’interès de la societat i atès que la sinistralitat laboral és un dels grans problemes que afecten el sector de la construcció, a l’Assemblea General del Col·legi Estatal, celebrada a Alacant el 24 de maig de 2008, va aprovar la Norma reguladora de l’activitat professional en matèria de prevenció de riscos laborals.

Aquesta Norma té com a objectiu establir les condicions exigibles als enginyers tècnics d’obres públiques per exercir aquesta activitat a les obres de construcció i professionalitzar les tasques de prevenció, en particular les del coordinador, mitjançant l’impuls de la formació en matèria de seguretat i salut del col·lectiu, de manera que això contribueixi a reduir els accidents laborals a la construcció.

La Norma estableix la creació d’un registre on s’han d’inscriure els col·legiats amb formació preventiva especialitzada i específica per al sector de la construcció que pretenguin desenvolupar activitats d’aquesta matèria. Dins del registre seran inclosos en una categoria determinada segons els seus coneixements.

Des de l’entrada en vigor d’aquesta Norma, l’1 de gener de 2010, és un requisit imprescindible per al visat de qualsevol tipus de treball en matèria de seguretat i salut estar inscrit al registre en la categoria que li correspongui, excepte per als estudis i estudis bàsics de seguretat i salut que hagin estat redactats pel mateix autor del projecte, sempre que no hagi calgut nomenar un coordinador de seguretat i salut en fase de projecte.

Per facilitar als col·legiat la formació en prevenció de riscos laborals per ser coordinador de seguretat i salut, el CETOP organitzarà cursos si hi ha prou sol·licituds.

Els col·legiats que desitgin inscriure’s al registre de col·legiats amb formació en matèria de seguretat i salut han d’emplenar i signar la sol·licitud d’inscripció i enviar-la a la seu del Col·legi de Catalunya.