Esteu aquí

Societats Professionals

L'aparició d'una nova classe de professional col·legiat, que és la pròpia societat professional, es veu aprovada per la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societat Professionals (BOE 65 - 16/03/2007) que, mitjançant la seva constitució, permet la inscripció en el Registre de Societats Professionals del Col·legi Professional corresponent.

La inscripció al nostre Col·legi ve regulada pel Reglament del Registre de Societats Professionals del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya (DOGC 5243 de 24/10/2008).

Per sol·licitar la inscripció en el Registre de Societats Professionals del Col·legi, cal emplenar aquesta sol·licitud i annexar la documentació que sigui escaient.

Pot accedir al Registre de Societats Professionals inscrits en el CETOP per a la seva consulta.