Texts generals

Real Decreto-ley 28/2020, de 22-09-2020, de trabajo a distancia.

Any : 
2020

Entrada en vigor:

13-10-2020, sin perjuicio de lo establecido en su disposición adicional 7ª. No obstante, las disposiciones adicionales 3ª, 4!, 5ª y 6ª, la disposición transitoria 4ª, así como las disposiciones finales 4ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª y 12ª entran en vigor el 23-09-2020.

Esta disposición aplica a las relaciones de trabajo que concurran las condiciones descritas en el art. 1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, que se desarrollen a distancia con carácter regular (art. 2).

Categories: 

La mobilitat sostenible, en un nou diccionari del TERMCAT

  • Es tracta d’un recull de més de cent seixanta termes relacionats d’una manera general amb la mobilitat sostenible o bé relacionats específicament amb els desplaçaments, els vehicles viaris i els combustibles

  • És un instrument per familiaritzar els ciutadans amb la terminologia de les polítiques cap a la mobilitat sostenible executades pel Departament de Territori i Sostenibilitat del qual set especialistes hi han col·laborat

Guia de solvència tècnica i gestió ambiental,

Actualització

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives europees 2014/23/UE i 2014/24/UE, es caracteritza pel reconeixement explícit del paper clau que la contractació pública té per aconseguir els objectius de la Unió Europea d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020

Any : 
2020

D'acord amb el seu preàmbul, els pressupostos per al 2020 es fonamenten en quatre eixos principals que serveixen de guia de l'orientació estratègica de les polítiques públiques i l'acció del Govern per a millorar el benestar individual i col·lectiu: la qualitat de les institucions i dels serveis públics, per a recuperar els nivells de despesa dels serveis públics fonamentals i reforçar l'estructura de les institucions, la transparència i l'avaluació; la reducció de les desigualtats socials, de gènere i territorials, per a vetllar perquè ningú no quedi enrere i vertebrar el territori; el con

Orden TED/252/2020, modifica Instruc. Téc. Complementarias Directores Facultativos y Documento sobre Seg. y Salud", y deroga Instruc.Téc. Complem. personal de montaje, explotación y mantenimiento

Any : 
2020

Mediante esta orden se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias 02.0.01 "Directores Facultativos" y 02.1.01 "Documento sobre Seguridad y Salud", y se deroga la Instrucción Técnica Complementaria 09.0.10 "personal de montaje, explotación y mantenimiento", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la l

Any : 
2020

Artículo 1. Ámbito subjetivo de aplicación.

Pàgines

Subscriure a RSS - Texts generals