Texts generals

ACORD GOV/3/2021, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Pacte nacional per a una mobilitat segura i sostenible 2021-2030 (PNMSS).

Any : 
2021

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030 (PNMSS), del qual va acordar-ne l’impuls el 9 de juliol de 2019. Després de presentar-se prèviament a la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària (CIMSV) i a la taula d’entitats del Pacte, l’acord ja és una realitat.

Categories: 

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació

Any : 
2020

El dia 31 de desembre de 2020 es va publicar en el DOGC aquesta Llei, que té per objecte garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació i eradicar qualsevol actuació o comportament que puguin atemptar contra la dignitat de les persones i contra el lliure desenvolupament i la lliure expressió, sense cap mena de discriminació, de la pròpia personalitat i de les capacitats personals.

Categories: 

Real Decreto-ley 28/2020, de 22-09-2020, de trabajo a distancia.

Any : 
2020

Entrada en vigor:

13-10-2020, sin perjuicio de lo establecido en su disposición adicional 7ª. No obstante, las disposiciones adicionales 3ª, 4!, 5ª y 6ª, la disposición transitoria 4ª, así como las disposiciones finales 4ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª y 12ª entran en vigor el 23-09-2020.

Esta disposición aplica a las relaciones de trabajo que concurran las condiciones descritas en el art. 1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, que se desarrollen a distancia con carácter regular (art. 2).

Categories: 

La mobilitat sostenible, en un nou diccionari del TERMCAT

  • Es tracta d’un recull de més de cent seixanta termes relacionats d’una manera general amb la mobilitat sostenible o bé relacionats específicament amb els desplaçaments, els vehicles viaris i els combustibles

  • És un instrument per familiaritzar els ciutadans amb la terminologia de les polítiques cap a la mobilitat sostenible executades pel Departament de Territori i Sostenibilitat del qual set especialistes hi han col·laborat

Guia de solvència tècnica i gestió ambiental,

Actualització

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives europees 2014/23/UE i 2014/24/UE, es caracteritza pel reconeixement explícit del paper clau que la contractació pública té per aconseguir els objectius de la Unió Europea d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020

Any : 
2020

D'acord amb el seu preàmbul, els pressupostos per al 2020 es fonamenten en quatre eixos principals que serveixen de guia de l'orientació estratègica de les polítiques públiques i l'acció del Govern per a millorar el benestar individual i col·lectiu: la qualitat de les institucions i dels serveis públics, per a recuperar els nivells de despesa dels serveis públics fonamentals i reforçar l'estructura de les institucions, la transparència i l'avaluació; la reducció de les desigualtats socials, de gènere i territorials, per a vetllar perquè ningú no quedi enrere i vertebrar el territori; el con

Orden TED/252/2020, modifica Instruc. Téc. Complementarias Directores Facultativos y Documento sobre Seg. y Salud", y deroga Instruc.Téc. Complem. personal de montaje, explotación y mantenimiento

Any : 
2020

Mediante esta orden se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias 02.0.01 "Directores Facultativos" y 02.1.01 "Documento sobre Seguridad y Salud", y se deroga la Instrucción Técnica Complementaria 09.0.10 "personal de montaje, explotación y mantenimiento", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Pàgines

Subscriure a RSS - Texts generals