Contractació

Orden HAC/1313/2020, de 20-11-2020, sobre los índices de precios de la mano de obra

Any : 
2021

Orden HAC/1313/2020, de 20-11-2020, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el tercer y cuarto trimestre de 2019 y el primer y el segundo trimestre de 2020, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.

Categories: 

Reial decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes

Any : 
2021

Este real decreto tiene por objeto regular la actividad de auditoria de cuentas.

Categories: 

Orden HAC/1313/2020, de 20 de noviembre, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el 3º y 4º trim. de 2019 y 1º y 2º trim. de 2020, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas

Any : 
2020

Orden HAC / 1313/2020, de 20 de noviembre, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el tercer y cuarto trimestre de 2019 y el primer y el segundo trimestre de 2020, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.

Categories: 

Actualització de les Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars

A partir d'avui estan disponibles al portal web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya les Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d'obres, serveis i subministraments adjudicats per procediment obert, i dels contractes de serveis adjudicats per procediment obert simplificat, actualitzades a juliol de 2020.

Orden HAC/304/2020, de 03-03-2020, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales

Any : 
2020

La Orden HAC/304/2020 publica los índices de precios de la mano de obra y materiales para el cuarto trimestre de 2018 (Anexos I a III) y el primer (Anexos IV a VI) y el segundo trimestre de 2019 (Anexos VII a IX), aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.

Categories: 

Ordre HAC/304/2020, de 3 de març, sobre els índexs de preus de la mà d'obra i materials per al quart trimestre de 2018 i el primer i el segon trimestre de 2019, aplicables a la revisió de preus de contractes de les Administracions Públiques

Any : 
2020

El dia 30 de març de 2020 s'ha publicat en el BOE aquesta Ordre a través de la qual es dona publicitat als índexs de preus de la mà d'obra i materials per al quart trimestre de 2018 i el primer i el segon trimestre de 2019, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques; així com als índexs de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d'armament i equipament per al mateix període, aprovats per la Ministra d'Hisenda previ informe del Comitè Superior de Preus de Contractes de l'Estat.

Categories: 

Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2020.

Any : 
2019

Orden HAC/1272/2019, de 16-12-2019, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 01-01-2020.

Categories: 

Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives

En la línea de suport als gestors de la contractació pública, es posa a disposició les Guies per a la redacció de plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d’obres, de serveis i de subministraments, que adjudiquin les administracions públiques pels procediments obert, així com la Guia per a la redacció de plecs dels contractes de serveis pel procediment obert simplificat, en les quals es recullen un catàleg de les clàusules que, amb caràcter general, han de contenir –formulades com a exemple de possible redacció susceptible d’adaptacions i algunes amb alternatives de re

Reial decret 716/2019, de 5 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost.

Any : 
2019

El dia 6 de desembre de 2019 s'ha publicat en el BOE aquest Reial decret mitjançant el qual es modifica el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, que al seu torn va modificar determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en relació amb els termes i les condicions d'atorgament, d'exigència i d'eficàcia de la classificació com a contractista d'obres i contractista de serveis de les administracions públiques.

Categories: 

Guies per a la redacció de plecs de clàusules administratives particulars, actualitzades a juliol de 2019

A partir d’avui, està disponible al portal web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya la darrera actualització de les Guies següents:

- Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d’obres, serveis i subministraments, adjudicats per procediment obert.
- Guia per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de serveis, adjudicats per procediment obert simplificat.

Pàgines

Subscriure a RSS - Contractació