Contractació

Orden HAC/833/2018, de 25-07-2018, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales

Any : 
2018

Orden HAC/833/2018, de 25-07-2018, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el primer trimestre de 2018, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.

Categories: 

Ordre HAC/833/2018, de 25 de juliol, sobre els índexs de preus de la mà d'obra i materials per al primer trimestre de 2018

Any : 
2018

El dia 2 d'agost de 2018 s'ha publicat en el BOE aquesta Ordre a través de la qual es dona publicitat als índexs de preus de la mà d'obra i materials per al primer trimestre de 2018, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques; així com als índexs de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d'armament i equipament per al mateix període, aprovats per la Ministra d'Hisenda previ informe del Comitè Superior de Preus de Contractes de l'Estat.

Categories: 

Corr.err. Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014.

Any : 
2018

Advertidos errores en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 272, de 9 de noviembre de 2017, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones.

Categories: 

Ordre HAC/653/2018, de 13 de juny, sobre els índexs de preus de la mà d'obra i materials per al quart trimestre de 2017

Any : 
2018

El dia 16 de juny de 2018 s’ha publicat en el BOE aquesta Ordre a través de la qual es dona publicitat als índexs de preus de la mà d’obra i materials per al quart trimestre de 2017, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques; així com als índexs de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d’armament i equipament per al mateix període, aprovats pel Ministre d’Hisenda previ informe del Comitè Superior de Preus de Contractes de l’Estat.

Categories: 

Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars

Ja estan disponibles les Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d'obres i subministraments adjudicats per procediment obert, i dels contractes de serveis adjudicats per procediment obert simplificat, actualitzades a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que inclouen, a més, els aspectes necessaris relatius a la licitació electrònica a través de l'eina de Sobre Digital 2.0.

Guía para el uso de las normas y la acreditación en la contratación pública

  • La Guía ha sido presentada por ambas entidades a la Secretaría General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

  • Ofrece un apoyo para que los poderes adjudicadores puedan sacar el máximo aprovechamiento de las normas técnicas y la acreditación en los procesos de compra.

Orden APM/401/2018, de 12-04-2018, por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001

Any : 
2018

Orden APM/401/2018, de 12-04-2018, por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001, a aplicar en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Categories: 

Ordre HFP/235/2018, de 6 de març, sobre els índexs de preus de la mà d'obra i materials per als tres primers trimestres de 2017

Any : 
2018

El dia 8 de març de 2018 s’ha publicat en el BOE aquesta Ordre a través de la qual es dona publicitat als índexs de preus de la mà d’obra i materials per als tres primers trimestres de 2017, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques; així com els índexs de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d’armament i equipament per al mateix període, aprovats pel Comitè Superior de Preus de Contractes de l’Estat.

Categories: 

Guia per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars de contractes de serveis adjudicats per procediment obert, actualitzada a març de 2018

Ja està disponible la Guia per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de serveis adjudicats per procediment obert, actualitzada a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que inclou, a més, els aspectes necessaris relatius a la licitació electrònica a través de l'eina de Sobre Digital 2.0.

Reial decret 75/2018, de 19 de febrer, pel qual s'estableix la relació de components bàsics de costos i les fórmules tipus generals de revisió de preus dels contractes de transport regular de viatgers per carretera

Any : 
2018

El dia 1 de març de 2018 s'ha publicat en el BOE aquest Reial decret, el qual, segons s'assenyala en la seva exposició de motius, "té per objecte, a l'empara de l'habilitació continguda en l'apartat 6 de l'article 89 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, ampliar el repertori de fórmules tipus disponibles per a la revisió de preus dels contractes públics mitjançant l'aprovació de fórmules tipus aplicables a un conjunt de contractes les característiques dels quals, nombre i freqüència d'adjudicació uniformes, com és el cas dels contractes de transport regular de viatgers

Categories: 

Pàgines

Subscriure a RSS - Contractació