Edificació

Instrucció Tècnica Complementària SP-132. Condicions de seguretat en cas d'incendi en els aparcaments sota rasant. 2019.

Any : 
2019

Aquesta instrucció té com a objectiu Complementar les condicions de seguretat en cas d’incendi en els aparcaments sota rasant, atesa l’especial perillositat que presenten els incendis en aquests establiments, i a fi de garantir la seguretat dels equips d’intervenció i limitar la transmissió de fum i temperatura.

Derogacions : Deixa sense efecte: Instrucció Tècnica Complementària SP-132. Condicions de seguretat en cas d'incendi en els aparcaments sota rasant. DOGC.s/n. 26-11-2016.

DT-9. Control de fums en els aparcaments. Versió 2020. Normativa de Seguretat contar Incendis (TINSCI)

Any : 
2020

Aquest document tècnic complementa l’article 8 de la Secció SI 3 del DB SI “Seguretat en cas d’incendi” del Codi Tècnic de l’Edificació, el qual fixa que les zones d’ús aparcament disposaran d’un sistema de control de fums en cas d’incendi.

Queden exclosos d’aquest document TINSCI els següents tipus d’aparcaments:

• Oberts, segons la definició del l’Annex SIA del CTE

• En espais exteriors de l’entorn d’edificis, encara que les places estiguin cobertes

• Robotitzats, regulats en el DB SI 5.2, pel que fa al control de fums

Decret Llei 17/2019, de 23-12-2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge

Any : 
2019

Entrada en vigor: 
31-12-2019

Aquesta llei estableix mesures de reforç urgents per millorar l’accés a l’habitatge, fonamentalment, mitjançant l’increment del parc de l’habitatge protegit i de l’oferta general dels habitatges en règim de lloguer.

Modificación del Código Técnico de la Edificación

Any : 
2019

El 27-12-2019 se publicó el Real Decreto 732/2019 que modifica el Código Técnico de la Edificación.

Todas las modificaciones están recogidas en la página oficial del Código Técnico de la Edificación separadas por las distintas áreas.

Los documentos afectados por el Real Decreto son:

Categories: 

RESOLUCIÓ EMC/970/2019, de 5 d'abril, per la qual es fa pública la Instrucció 1/2019, d'1 de febrer, de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera

Any : 
2019

Instrucció 1/2019, de la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en relació al procediment a seguir en l’aplicació de la disposició transitòria quarta del Reglament d’instal•lacions de protecció contra incendis (RIPCI), aprovat pel Reial Decret 513/2017, de 22-05-2017, sobre la primera inspecció periòdica de les instal•lacions existents.

Derogacions :

Nueva normativa que regula las condiciones del autoconsumo de energía eléctrica.

Any : 
2019

Infocentre, bloc de normativa del Col•legi d’Enginyers Industrials nos informa que el pasado 06-04-2019 se publicó en el BOE el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

Pàgines

Subscriure a RSS - Edificació