Guia

Guia per als processos selectius de personal al servei de les administracions públiques

El Procés de Bolonya es va incorporar plenament l’any 2007 al dret intern en l’àmbit dels títols acadèmics universitaris amb la reforma de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, així com en l’àmbit de l’accés a la funció pública, amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene al Treball publica una actualització de la guia d’aplicació del RD 486/1997 sobre llocs de treball

L'INSHT va publicar al desembre de 2015 la nova "Guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball. Reial Decret 486/1997".

L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, d'acord amb el que disposa l'article 5.3 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, té entre els seus comesos el relatiu a l'elaboració de Guies destinades a l'avaluació i prevenció dels riscos laborals.

Presentada la “Guia Pràctica de Seguretat i Salut en els treballs de Rehabilitació i Manteniment

El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) va acollir el passat 19 de Desembre, la presentació de la “Guia Pràctica de Seguretat i Salut en els treballs de Rehabilitació i Manteniment. Treballs sense projecte”.

Coincidint amb la setmana de la Rehabilitació, el Col·legi, amb aquesta guia ha volgut promoure els treballs de rehabilitació i manteniment, donant a conèixer els beneficis que comporten aquestes practiques i la importància de la seguretat i salut laboral a l’hora d’aplicar-les.

Instrucció 1/2014, de 19 de març, de la Dir. Gral. d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'aprova la guia tècnica del reglament de baixa tensió.

Any : 
2014

Amb la finalitat de donar criteris interpretatius, aclariments i recomanacions d'aplicació de la normativa en matèria de seguretat industrial, s'ha aprovat aquesta guia tècnica d'aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Categories: 
Subscriure a RSS - Guia