Urbanisme

Guía Técnica de aplicación del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales

Any : 
2019

Infocentre, bloc de normativa del Col•legi d’Enginyers industrials nos informa que El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una nueva versión de la guía técnica de aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

Esta guía técnica, de carácter no vinculante, establece aclaraciones en conceptos de carácter general.

Se aplicará en los siguientes establecimientos industriales:

Guía para la utilización de áridos reciclado y recomendaciones para su compra

Se trata de una guía para la utilización de áridos reciclado y recomendaciones para su compra, y ha sido  subvencionado este proyecto en el marco de las ayudas a la economía circular. La guía es una herramienta imprescindible para los profesionales y empresas de los sectores de infraestructuras, construcción y tratamiento de residuos.

ORDENANÇA Text consolidat de l'Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO) de l’Ajuntament de Barcelona

Any : 
2018

1. Aquesta ordenança té com a finalitat establir els diferents règims d’intervenció administrativa en les obres que es realitzin al terme municipal de Barcelona i regular llur
procediment, en desenvolupament de l’article 6 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona.

Categories: 

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modiicació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (DOGC núm. 6077, pàg. 9942, de 29.2.2012).

Any : 
2012

Havent observat una errada en la publicació de la versió castellana de l’esmentada Llei, al DOGC núm. 6077, pàgina 9942, de 29.2.2012, se’n detalla l’oportuna correcció:

Categories: 

DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Any : 
2014

La Generalitat té la competència exclusiva en matèria d’urbanisme que li atribueix l’article 149.5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i que, anteriorment, li va atribuir l’article 9.9 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979.

Categories: 

Aprovació del Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora i projectes d'urbanització

Any : 
2017

Aprovació del Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o
elements d'urbanització, conservació i millora i projectes d'urbanització que realitzen els diferents operadors municipals
de la ciutat de Barcelona.

Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l'arquitectura.

Any : 
2017

L'objecte d'aquesta llei és establir mesures de foment i impuls de la qualitat arquitectònica i
urbanística, i de la contractació de la redacció de projectes, de la direcció i de l'execució de les
edificacions i de la urbanització dels espais públics, exclosos els treballs d'enginyeria civil regulats
per la legislació d'obra pública, perquè siguin aplicades per les administracions públiques de Catalunya i els
ens, organismes i entitats que en depenen.

La Resolució del Consell de la Unió Europea estableix que els seus estats membres han de:

Ordenança reguladora del S.Mpal. de manteniment de franja de protecció al voltant d'urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, i de manteniment de parcel·les i zones verdes de la Dip.Barcelona

Any : 
2016

És objecte d'aquest reglament la regulació del servei municipal de manteniment d'una franja exterior de protecció perimetral i de les parcel·les i zones verdes interiors lliures de vegetació seca i la massa arbòria aclarida, en les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta, en compliment del que preveuen l'article 3.1 a/ i b/ de la Llei 5/2003 de 22 d'abril (L5/2003), i els articles 6 i 7 del Decret 123/2005, de 14 de juny (D123/05).

Instrucció tècnica de túnels viaris urbans de la ciutat de Barcelona, que regula les condicions que han de complir els túnels viaris de la ciutat per tal de garantir la seguretat de les persones, del medi ambient i de les mateixes infraestructures

Any : 
2016

Esta instrucción técnica es el marco normativo que regula las condiciones necesarias para garantizar un nivel suficiente de seguridad a las personas usuarias en túneles del municipio de Barcelona mediante el establecimiento de requisitos mínimos que deben cumplir estas infraestructuras, con el fin de prevenir situaciones críticas que puedan poner en peligro la vida humana, el medio ambiente y las propias estructuras, así como proteger a personas usuarias en el caso en que se producen algunas de las citadas situaciones.

Pàgines

Subscriure a RSS - Urbanisme