Urbanisme

INSTRUCCIÓ per a la incorporació de l’objectiu de la generació d’energia renovable

Any : 
2021

INSTRUCCIÓ per a la incorporació de l’objectiu de la generació d’energia renovable en les actuacions municipals relacionades amb la redacció de projectes d’obres i d’instruments de planejament urbanístic. Aprovada per Decret d’Alcaldia S1/D/2020-99 de 30 de gener.

LLEI 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana.

Any : 
2020

Aquesta llei proposa la creació d’un model d’entitat associativa anomenada àrea de promoció econòmica urbana, o APEU, que es basa en l’esquema de col·laboració publicoprivada, però amb un pes majoritari del segon d’aquests elements. Es configura com una associació privada no lucrativa que, sota la tutela del municipi, persegueix la posada en pràctica d’iniciatives de millorament de l’entorn, complementàriament als serveis que presten les diferents administracions públiques.

LLEI 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral.

Any : 
2020

L'objecte d'aquesta llei és regular l'ordenació i la protecció del litoral en el territori de Catalunya (art. 1) i les disposicions d'aquesta llei s'apliquen als béns de domini públic i ecosistemes maritimoterrestres del litoral de Catalunya. (art. 2.1).

La mobilitat sostenible, en un nou diccionari del TERMCAT

  • Es tracta d’un recull de més de cent seixanta termes relacionats d’una manera general amb la mobilitat sostenible o bé relacionats específicament amb els desplaçaments, els vehicles viaris i els combustibles

  • És un instrument per familiaritzar els ciutadans amb la terminologia de les polítiques cap a la mobilitat sostenible executades pel Departament de Territori i Sostenibilitat del qual set especialistes hi han col·laborat

DECRET LLEI 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d'urbanisme, fiances i ambiental.

Any : 
2020

Aquest Decret llei aprovat pel Govern “té l’objectiu de reactivar l’economia, facilitar la tramitació administrativa, i aportar liquiditat a pimes i autònoms, per pal·liar els efectes econòmics de l’estat d’alarma i la pandèmia de la COVID-19”.

Categories: 

Instrucció Tècnica Complementària SP-139. Mesures de seguretat en cas d'incendi en els ports esportius.

Any : 
2019

Aquesta instrucció definir les mesures de seguretat en cas d’incendi a aplicar en els espais situats dins un port esportiu, a falta de regulació específica en aquest àmbit per a aquest tipus d’instal·lacions..

Instrucció Tècnica Complementària SP-132. Condicions de seguretat en cas d'incendi en els aparcaments sota rasant. 2019.

Any : 
2019

Aquesta instrucció té com a objectiu Complementar les condicions de seguretat en cas d’incendi en els aparcaments sota rasant, atesa l’especial perillositat que presenten els incendis en aquests establiments, i a fi de garantir la seguretat dels equips d’intervenció i limitar la transmissió de fum i temperatura.

Derogacions : Deixa sense efecte: Instrucció Tècnica Complementària SP-132. Condicions de seguretat en cas d'incendi en els aparcaments sota rasant. DOGC.s/n. 26-11-2016.

DT-9. Control de fums en els aparcaments. Versió 2020. Normativa de Seguretat contar Incendis (TINSCI)

Any : 
2020

Aquest document tècnic complementa l’article 8 de la Secció SI 3 del DB SI “Seguretat en cas d’incendi” del Codi Tècnic de l’Edificació, el qual fixa que les zones d’ús aparcament disposaran d’un sistema de control de fums en cas d’incendi.

Queden exclosos d’aquest document TINSCI els següents tipus d’aparcaments:

• Oberts, segons la definició del l’Annex SIA del CTE

• En espais exteriors de l’entorn d’edificis, encara que les places estiguin cobertes

• Robotitzats, regulats en el DB SI 5.2, pel que fa al control de fums

Decret Llei 17/2019, de 23-12-2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge

Any : 
2019

Entrada en vigor: 
31-12-2019

Aquesta llei estableix mesures de reforç urgents per millorar l’accés a l’habitatge, fonamentalment, mitjançant l’increment del parc de l’habitatge protegit i de l’oferta general dels habitatges en règim de lloguer.

Pàgines

Subscriure a RSS - Urbanisme