You are here

Direccions d'Obra i Coordinació Seg.Salut - Pautes d'Actuació davant Covid-19

Davant de la situació d’emergència sanitària i de salut que viu el país, com a conseqüència del COVID-19, i en relació al desenvolupament i execució de les obres de construcció que s’estiguin duent a terme i on intervinguin enginyers d’obres públiques i enginyers civils, el Col·legi, mentre no s’estableixin disposicions específiques per les autoritats competents, considera necessari transmetre als implicats que exerceixin la direcció facultativa de les obres o la coordinació de Seguretat i Salut les següents pautes d’actuació, subjectes a totes les disposicions normatives de qualsevol classe, instruccions, circulars i decisions vigents o que se es puguin aprovar per les Autoritats competents.

1. PARALITZACIÓ DE LES OBRES

 • La paralització de les obres tal i com es recull a l’article 14 del RD 1627/1997 és per risc greu o imminent derivat de les activitats pròpies de l’obra.
   
 • Al no ser el COVID-19 una activitat pròpia, i davant de que es donin casos d’afectacions per la malaltia a la mateixa, es recomana que la DO i la CSS informin immediatament al Promotor de les obres, essent aquest el que determini la paralització dels treballs per aquesta causa.

2. RECOMANACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

 • L’Enginyer d’Obres Públiques o Enginyer Civil que actuï com a coordinador de seguretat i salut adaptarà o ampliarà el Pla de Seguretat i Salut, amb col·laboració amb el servei de prevenció propi o aliè, per a contemplar els canvis organitzatius i de qualsevol altre índole que fossin necessaris implementar per a garantir la salut de tots els intervinents a l’obra.
   
 • En quan es constati el menor indici de que algun treballador o personal de l’obra presenti símptomes de la malaltia es seguirà rigorosament el protocol sanitari establert, informant a l’Autoritat laboral i sanitària competent.
   
 • S’informarà al constructor i, en el seu cas, als recursos preventius, el dret que assisteix als treballadors, previst a l’article 21.2 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, d’interrompre la seva activitat i abandonar el lloc de treball si consideren que dita activitat comporta un risc greu per a  la seva vida o la seva salut.
   
 • Les mesures i condicions que necessàriament tinguin que adoptar-se per a garantir la salut de treballadors i personal de l’obra i evitar la propagació del virus, han de ser les que vinguin requerides pels protocols sanitaris oficials i en concret, les que senyala l’Organització Mundial de la Salut i el Ministeri de Sanitat, sense perjudici de les indicades per les Autoritats Autonòmiques i Locals o les desenvolupades per la pròpia contrata.
   
 • Si observés l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, caldrà advertir al contratista, deixant constància de tal incompliment en el Llibre d’Incidències.
   
 • Degut a la situació d’emergència sanitària on s’ha advertit a la ciutadania que cal no sobresaturar el sistema d’emergències, es recomana que les tasques amb major risc, com ara les que indica l’Annex II del RD 1627/1997, hauran de ser reprogramades i/o aplaçades en els casos de que no siguin obres d’urgència.

Col·legi d'Enginyers d'Obres Públiques 

NOTÍCIA D'ÚLTIMA HORA  - Decret Obres Ajuntament Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i amb l’objectiu compartit de limitar la propagació de la COVID-19, demana la suspensió de totes les obres d’iniciativa privada a la ciutat de manera generalitzada, d’acord amb el Decret d’obres d’Alcaldia signat oficialment, i que adjuntem al correu.

En aquest sentit, s’adverteix a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions que s’estiguin fent al terme municipal de Barcelona que si es disposa de treballadors executant les obres i no es poden garantir les mesures de seguretat aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques i l'Agència de Salut Pública de Barcelona, cal suspendre-les immediatament.

En el cas d’obres menors, encara que es puguin fer complint totes les garanties abans mencionades, també es demana la seva suspensió donat que les circumstàncies d’emergència en que ens trobem, comporten també la privació de serveis necessaris per portar-les a terme.

Per evitar que la suspensió sigui un inconvenient per a la finalització de les obres en curs, s’ampliaran el terminis d’execució de les obres, d’acord amb la durada de la vigència de l’estat d’alarma establert en el Reial Decret 463/2020.

Cal remarcar que queden fora de l’afectació del decret les actuacions que calgui dur a terme de manera urgent durant la vigència de l’estat d’alarma, quan estiguin justificades per garantir la seguretat de les persones.

Consulteu el decret de l'Alcaldia