You are here

Novetats normatives amb incidència en matèria de contractació pública

1.- El dia 28 de març de 2020 s'han publicat en el DOGC les disposicions següents:

 • Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19

  La disposició addicional primera d'aquest Decret llei estableix que el que es preveu a l'article 6.2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries, "podrà ser portat a terme també fent ús de mitjans telemàtics". En aquest sentit, cal recordar que l'article 6.2 del Decret llei 8/2020 esmentat disposa que per garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als contractes d'obra i serveis o assistències vinculats, "el Govern autoritza els òrgans competents a abonar en concepte de pagament a la bestreta i a compte de l'abonament dels danys i perjudicis derivats de la suspensió dels contractes d'obra o l'ampliació o pròrroga del termini dels serveis o assistències vinculats a les obres, un import igual al de la darrera certificació d'obra o factura del contracte de servei o assistència a l'obra. Aquest pagament en tot cas haurà de garantir els imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte i no podrà superar el preu final del contracte. L'import d'aquest pagament a la bestreta que excedís de la quantificació dels danys i perjudicis acreditats pel contractista es deduirà, una vegada aixecada la suspensió del contracte, dels pagaments següents, de forma prorratejada en proporció al termini pendent d'execució del contracte".
   

 • Acord GOV/54/2020, de 27 de març, pel qual s'acorda la suspensió dels contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l'objectiu de reduir riscos de propagació del COVID-19

  El Govern acorda "suspendre l'execució dels contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic durant la vigència de l'estat d'alarma establert pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19" (apartat 1), excepte la dels "contractes d'obres declarats d'emergència, bàsics o estratègics o que tinguin qualificacions anàlogues com essencials o altres, per l'òrgan de contractació, l'execució dels quals es considera necessària per mantenir les condicions de seguretat de les persones, materials i espais públics o per assegurar i garantir les actuacions i mesures de lluita contra la pandèmia del COVID-19" (apartat 2), havent-se de comunicar la continuïtat en l'execució del contracte "per correu electrònic, en el termini de 2 dies de la seva adopció, al contractista corresponent" (apartat 6).

  A més, s'acorda que "la suspensió produeix efectes l'endemà de la publicació d'aquest Acord, sense que calgui la notificació al contractista", matisant que "no obstant la suspensió, el contractista haurà de realitzar les actuacions oportunes que garanteixin la conservació de les obres realitzades i la seguretat d'aquestes" (apartat 3); i que a aquests efectes, d'ofici o a sol·licitud del contractista es pot aixecar acta de suspensió, que, degudament formalitzada, i amb referència al present Acord a efectes de motivació, ha de contenir, entre altres previsions, els conceptes indemnitzables (apartat 4).

  També, s'acorda que les suspensions d'obres sol·licitades amb anterioritat a la producció d'efectes d'aquest Acord es regeixen pel Decret llei 7/2020, de 17 de març, modificat pel Decret llei 8/2020, de 24 de març (apartat 7).

2.- Així mateix, els dies 28 i 29 de març de 2020 s'han publicat en el BOE les disposicions següents:

 • Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19

  La disposició final segona d'aquest Reial decret llei modifica l'article 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19, per ampliar a tot el sector públic l'aplicació de la tramitació d'emergència a la contractació de tot tipus de béns o serveis que necessiti l'Administració General de l'Estat per a l'execució de qualssevol mesures per fer front al COVID-19 (apartats 1 i 2). A més, també es preveu la possibilitat que el lliurament dels fons necessaris per fer front a les despeses que generi l'adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones front al COVID-19 pugui realitzar-se a justificar (apartat 3).

  També, s'afegeixen dos nous apartats: un per als casos en què la contractació per a l'atenció d'aquestes necessitats s'hagi de produir a l'exterior, perquè els contractes es formalitzin o s'executin total o parcialment a l'estranger (apartat 4); i un altre relatiu a l'exclusió de l'obligació de facturació electrònica a les factures emeses per proveïdors no nacionals radicats a l'exterior que corresponguin als expedients a què fa referència aquest article (apartat 5).

 • Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

  Aquest Reial decret estableix la pròrroga de l'estat d'alarma fins a les 00:00 hores del dia 12 d'abril de 2020, la qual se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març. Aquesta pròrroga va ser autoritzada pel Congrés dels Diputats, en la sessió del dia 25 de març de al 2020 (Resolució de 25 de març de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma).

 • Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19

  D'una banda, la disposició addicional quarta d'aquest Reial decret llei, relativa a la continuació d'activitat, disposa que podran continuar les activitats no incloses en l'annex del mateix Reial decret llei que hagin estat objecte de contractació a través de tramitació d'emergència d'acord amb que estableix l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic.

  D'altra banda, la disposició addicional cinquena d'aquest Reial decret llei, relativa a el personal d'empreses adjudicatàries de contractes de sector públic, estableix que el permís retribuït recuperable "no resultarà d'aplicació a les persones treballadores de les empreses adjudicatàries de contractes d'obres, serveis i subministraments del sector públic que siguin indispensables per al manteniment i seguretat dels edificis i l'adequada prestació dels serveis públics, inclosa la prestació dels mateixos de forma no presencial, tot això sense perjudici del que estableix l'article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19".

  A més, l'annex d'aquest Reial decret llei preveu que no serà objecte d'aplicació el permís retribuït, entre d'altres, a les següents persones treballadores per compte d'altri: "(...) 18. Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d'avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d'aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al Sector Públic, de conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic".

Totes aquestes disposicions entren en vigor el mateix dia de la seva publicació en el DOGC o en el BOE, respectivament.

 

Font: Butlletí de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa