You are here

La propera nova Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya

La Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya (PSCP) es configura com un portal únic i complet per a la difusió de la informació de l'activitat contractual i dels perfils de contractant de tots els òrgans de contractació de la Generalitat, dels ens que integren l'Administració local a Catalunya, de les universitats públiques de Catalunya i dels ens dels sectors públics respectius.

La PSCP es va posar en funcionament el mes de juliol de l'any 2008, dins l'estratègia corporativa de contractació electrònica i en compliment de l'aleshores vigent Llei 30/2007, de 30 de novembre, de contractes del sector públic, amb la vocació d'oferir un punt central d'informació agregada, de transacció entre el sector públic i les empreses, i orientada a prestar serveis a tots els agents implicats en la contractació pública.

Actualment, amb un funcionament plenament consolidat de la PSCP, el catàleg de serveis als òrgans de contractació i els serveis oferts a la ciutadania i a les empreses ha evolucionat de manera notable. Entre aquests serveis destaquen, especialment, els de licitació electrònica -Sobre digital, oferta telemàtica i de subhasta electrònica-, amb els quals s'ha dotat la PSCP de les eines necessàries per a la presentació electrònica d'ofertes en tot tipus de procediments, permetent donar compliment a les previsions de la normativa en matèria de contractació pública sobre l'obligatorietat de l'ús dels mitjans electrònics.

És en aquest escenari d'avenç continu s'ha iniciat el projecte de transformació de la PSCP, la qual permetrà millorar-ne el rendiment general i, principalment, abordar l'obsolescència tecnològica de l'eina de gestió, així com ampliar-la funcionalment amb la incorporació d'una fase específica d'execució dels contractes i la possibilitat de fer publicacions dels lots en moments diferents de la tramitació, entre altres.

Properament es faran sessions informatives sobre aquest Projecte de transformació de la Plataforma adreçades tant a l'àmbit dels departaments i les entitats del sector públic de la Generalitat, com a l'àmbit d'Administració i del sector públic local i universitats, de les qual se'n farà la difusió oportuna. 

Paraules clau: