Esteu aquí

Alta Col·legiació

Per donar-se d’alta al Col·legi, cal haver finalitzat la carrera d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques o la de Grau, i presentar la següent documentació:

  1. Original o fotocòpia compulsada del títol, del resguard del títol o un certificat de Fi de Carrera.
    • Si és un títol homologat a l’espanyol, presentar original o fotocòpia compulsada del Certificat d’Homologació expedit pel Ministeri d’Educació. Adjuntar també original o fotocòpia compulsada del Pla d’Estudis i el títol original o fotocòpia compulsada del seu país.
    • Si és un Reconeixement de títol europeu,  presentar original o fotocòpia compulsada del Reconeixement expedit pel Ministeri de Foment. Adjuntar també original o fotocòpia compulsada del Pla d’Estudis i el títol original o fotocòpia compulsada del seu país.
  2. Sol·licitud d’alta col·legial
  3. SEPA, amb les dades bancàries (tot i que s’estigui en situació d’aturat)
  4. DNI original
  5. Una fotografia tamany carné.
  6. Fotocòpia de la demanda de l’INEM si s’està en situació d’aturat (DARDO)

Tota aquesta documentació s’haurà de lliurar al Col·legi presencialment o bé de forma telemàtica, consulteu l'enllaç. En aquest cas, és indispensable que el títol tingui el códi de verificació emés per la Universitat o Ministeri d'Educació.

La quota de col·legiació és de 51€/trimestrals i els aturats estan exempts d'abonar-la però cal que demostrin que es troben en aquesta situació.

Amb l'ànim d'afavorir als enginyers tècnics d'obres públiques que volen continuar pertanyent al col·lectiu col·legial, però no exerceixen la professió o bé es troben a l'estranger, el col·legi ha creat les figures del col·legiat no exercent i la del col·legiat que exerceix a l'estranger, amb unes quotes més económiques.