urbanisme

El Govern posa en marxa un Pla d'actuacions per agilitzar els tràmits administratius que afecten les activitats econòmiques amb impacte

  • El document l’ha elaborat el Grup de Treball que el Departament d’Empresa i Coneixement va impulsar el novembre de l’any passat amb el món local i els agents econòmics amb l’objectiu d’optimitzar els terminis de concessió de permisos, llicències i autoritzacions per a realitzar determinades activitats econòmiques i pal·liar els efectes de l’aturada administrativa decretada durant l’estat d’alarma de l’any passat, que va agreujar el retard d’aquests procediments

DECRET LLEI 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d'urbanisme, fiances i ambiental.

Any : 
2020

Aquest Decret llei aprovat pel Govern “té l’objectiu de reactivar l’economia, facilitar la tramitació administrativa, i aportar liquiditat a pimes i autònoms, per pal·liar els efectes econòmics de l’estat d’alarma i la pandèmia de la COVID-19”.

Categories: 

Ordre TES/195/2019, de 29-10-2019, sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic.

Any : 
2019

Esta Orden tiene por objeto poder incorporar los datos correspondientes a las principales determinaciones de instrumentos de planeamiento urbanístico en el Mapa urbanístico de Cataluña, que es el instrumento que permite a la ciudadanía la consulta telemática de estas determinaciones de manera integrada, continua, sintética y homogénea para todo el territorio.

Categories: 

LLEI 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris

Any : 
2019

L'objecte d'aquesta llei és regular la planificació i la gestió dels espais agraris de Catalunya i llur conservació i protecció, el règim jurídic que els és aplicable i els supòsits i les modalitats d'intervenció pública, per a assegurar que el sector agrari la pugui emprar de la manera més beneficiosa possible, amb la finalitat de produir aliments, en el marc d'una activitat agrària econòmicament viable, d'una manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient, d'acord amb la legislació ambiental i amb l'horitzó d'assolir la sobirania alimentària de Catalunya, de conformitat amb la normat

RESOLUCIÓ EMC/970/2019, de 5 d'abril, per la qual es fa pública la Instrucció 1/2019, d'1 de febrer, de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera

Any : 
2019

Instrucció 1/2019, de la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en relació al procediment a seguir en l’aplicació de la disposició transitòria quarta del Reglament d’instal•lacions de protecció contra incendis (RIPCI), aprovat pel Reial Decret 513/2017, de 22-05-2017, sobre la primera inspecció periòdica de les instal•lacions existents.

Derogacions :

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modiicació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (DOGC núm. 6077, pàg. 9942, de 29.2.2012).

Any : 
2012

Havent observat una errada en la publicació de la versió castellana de l’esmentada Llei, al DOGC núm. 6077, pàgina 9942, de 29.2.2012, se’n detalla l’oportuna correcció:

Categories: 

DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Any : 
2014

La Generalitat té la competència exclusiva en matèria d’urbanisme que li atribueix l’article 149.5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i que, anteriorment, li va atribuir l’article 9.9 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979.

Categories: 

Vols col·laborar en projectes urbanístics de la ciutat de Sabadell?

L'Àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Sabadell sol•licita currículums d'equips multidisciplinars en enginyeria i arquitectura per a l'elaboració d'un directori intern de professionals. Es demanen perfils en tres modalitats: Urbanisme (Planificació Urbanística, Mobilitat i Estudis Ambientals), Edificació i espai públic (Disseny i Paissatge Urbà).

La presentació es farà per cada modalitat i si l'equip es presenta a més d'una, caldrà fer-ho en arxius separats dins del mateix correu.

DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

Any : 
2014

Objecte del Reglament
Aquest Reglament té per objecte el desplegament dels títols sisè i setè del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, relatius a la intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del
subsòl i a la protecció de la legalitat urbanística, i dels articles 48, 49, 50 i 54 d’aquest text refós, en els aspectes relatius als procediments d’autorització de determinades actuacions en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat i d’obres i usos provisionals.

Categories: 
Subscriure a RSS - urbanisme