Usted está aquí

Curs d'Enginyer d'Ofertes

Fecha: 
Dimarts 15 de maig
Horario: 
De 9:30h a 18:30h. Dinar NO inclòs.
Ubicación: 
Seu del CETOP, C/Numància 95-99, local 5 de Barcelona
Precio: 
Preu general: 200€ / Preu Col·legiat: 140€ / Aturats i estudiants: 100€
Organizado por: 
Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya
Darrere el desenvolupament de la feina en l'àmbit dels projectes, obres, manteniments, serveis i productes, hi ha la preparació de l'oferta o pressupost és aquí on intervé l'Enginyer d'Ofertes.

En el curs s'ensenyarà com preparar ofertes de concursos públics en comparació al que són les ofertes privades. S'oferirà als assistents una òptica general i un detall específic d'aplicació de l'entorn dels concursos públics que permeti presentar-se a aquests amb els coneixements suficients des dels punts de vista administratiu, tècnic i econòmic.

La praxi ve regularitzada pel Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, Test refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TR LCSP), que es troba vigent des del 16 de desembre de 2011 i del qual s'aclariran els conceptes més importants. També cal tenir en compte la nova Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, que introdueix modificacions al TR LCSP.

D'altra banda, cal afegir que com a pas obligat per optar al concurs públic, tant d'obres com de serveis, és necessari disposar de la Classificació com a Contractista de l'Estat (o de l'Autonomia pertinent) dels nivells i especialitats que requereix el Contracte al que volem licitar. A partir d'aquest punt, caldrà preparar les ofertes per a l'àmbit públic, segons els Plecs de condicions i atenent els requisits administratius, tècnics i econòmics. Per això es comentaran els procediments i criteris d'adjudicació que apliquen les corresponents Taules de Contractació de forma més habitual. També s'exposa en el curs com gestionar i promoure les Unions Temporals d'Empreses (UTE) i saber la classificació resultant de les mateixes.

El Curs s'enfoca sota bases jurídico-pràctiques i també procedents de les experiències en el camp concret dels Concursos públics i privats, d'una forma oberta al diàleg i conjuntant la teoria i la pràctica.

Assistents

Els assistents seran tots aquells enginyers i tècnics que tenen una necessitat especialitzada en la gestió, preparació i licitació d'ofertes privades i també d'ofertes de concursos públics, tant de projectes, obres i manteniments, com de serveis i productes. També s'adreça a totes aquelles persones que formen part de l'estructura d'una empresa (gerents, administració, comercials, etc.), i vulguin conèixer o ampliar el coneixement de l'àmbit de la contractació en el sector privat i sector públic.