Esteu aquí

Normativa i legislació

Format: 2018

Ordre HFP/235/2018, de 6 de març, sobre els índexs de preus de la mà d'obra i materials per als tres primers trimestres de 2017

Any : 
2018

El dia 8 de març de 2018 s’ha publicat en el BOE aquesta Ordre a través de la qual es dona publicitat als índexs de preus de la mà d’obra i materials per als tres primers trimestres de 2017, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques; així com els índexs de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d’armament i equipament per al mateix període, aprovats pel Comitè Superior de Preus de Contractes de l’Estat.

Categories: 

Real Decreto 1011/2017, de 01-12-2017, por el que se modifica el Real Decreto 664/2015, de 17-07-2015, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria.

Any : 
2018

Añade 3 nuevos apartados en la disposición transitoria única del Real Decreto 664/2015, de 17-07-2015, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria, modifica diversos apartados del Reglamento de Circulación Ferroviaria, incluido como anexo I del Real Decreto 664/2015 y los criterios para la implantación del Reglamento de Circulación Ferroviaria en sistemas de gestión de la seguridad de entidades ferroviarias, incluidos como anexo II del Real Decreto 664/2015.

Categories: 

Reial decret 75/2018, de 19 de febrer, pel qual s'estableix la relació de components bàsics de costos i les fórmules tipus generals de revisió de preus dels contractes de transport regular de viatgers per carretera

Any : 
2018

El dia 1 de març de 2018 s'ha publicat en el BOE aquest Reial decret, el qual, segons s'assenyala en la seva exposició de motius, "té per objecte, a l'empara de l'habilitació continguda en l'apartat 6 de l'article 89 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, ampliar el repertori de fórmules tipus disponibles per a la revisió de preus dels contractes públics mitjançant l'aprovació de fórmules tipus aplicables a un conjunt de contractes les característiques dels quals, nombre i freqüència d'adjudicació uniformes, com és el cas dels contractes de transport regular de viatgers

Categories: 

Nota aclaratoria sobre la aplicación al Reglamento Electrotécnico de  Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) del Reglamento Delegado  2016/364, que establece las clases posibles de reacción al fuego de los  cables eléctricos 

Any : 
2017

Este documento tiene por objeto, en aplicación de la reglamentación europea correspondiente, la aplicación de las clases de reacción al fuego establecidos en la Reglamentación europea al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), con las fechas de entrada en vigor

Categories: 

Orden HFP/1298/2017, 26-12-2017, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 01-01-2018.

Any : 
2017

Derogacions :
- Deja sin efecto la Orden HAP/2846/2015, de 29-12-2015, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 01-01-2016.

Categories: 

Documento Básico DB HS: Salubridad

Any : 
2017

Versión diciembre/2017 del Documento Básico (DB): tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del
DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente".

Categories: 

Documento Básico DB SUA 2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes

Any : 
2017

Versión diciembre/2017 del Documento básico: El objeto de este documento es proporcionar criterios de flexibilidad para la adecuación efectiva de los edificios y establecimientos existentes a las  condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. A estos efectos, se consideran edificios y establecimientos existentes aquellos cuya solicitud de licencia de obras fue anterior al 12 de septiembre de 2010(1).

Categories: 

Documento Básico DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad

Any : 
2017

Versión diciembre/2017 del documento Básico (DB): tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”.

Categories: 

Documento Básico DB SI: Seguridad en caso de incendio

Any : 
2017

Versión diciembre/2017 del documento Básico (DB): tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio".

Categories: 

Real Decreto 1036/2017 por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto

Any : 
2017

Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, y se modifican el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea.

Guies tècniques per a protecció d'incendis de l'Ajuntament de Barcelona

Any : 
2017

Al següent link trobareu tota la documentació i fitxes sobre la normativa de prevenció d'incendis de l’ajuntament de Barcelona respecte a les diferents activitats, aparcaments, benzineres, trasters, etc. i als diferents elements estructurals (columnes ferro, bigues, estructura de fustes, patis de ventilació, escales..)

Categories: 

Guia Tècnica: Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis. Fitxa 6.02: Pilars de ferro colat i bigues metàl·liques de gelosia. Revisió 1.

Any : 
2017

Mediante esta ficha se establece que para la protección estructural ante la acción del incendio de columnas de hierro colado y vigas de celosía, se admite el siguiente criterio alternativo al reglamentario:

Categories: 

Orden PRA/1080/2017, de 02-11-2017, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14-01-2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios para declaración de suelos contaminados

Any : 
2017

Modifica:

  • El anexo I del Real Decreto 9/2005 de 14-01-2005 por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Corr.err. Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).

Any : 
2017

Advertidos errores en el Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), publicada en el «Boletín Oficial de Estado» número 153, del día 25 de junio de 2016, se procede a efectuar varias rectificaciones.

Categories: 

Decret 149/2017, de 17-10-2017, de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació.

Any : 
2017

Aquest Decret té per objecte regular els requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de l'edificació amb domicili social o professional en el territori de Catalunya i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació amb establiment físic en el territori de Catalunya, per a l'exercici de la seva activitat de serveis en tot el territori de l'Estat.

Ley 6/2017, de 24-10-2017, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo

Any : 
2017
  • TÍTULO I: Medidas para facilitar la cotización a la Seguridad Social y para reducir las cargas administrativas de los trabajadores autónomos.
  • TÍTULO II: Medidas de fomento y promoción del trabajo Autónomo.
  • TÍTULO III: Medidas para favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de los trabajadores autónomos.
  • TÍTULO IV: Derechos colectivos del trabajador Autónomo.
  • TÍTULO V: Medidas para clarificar la fiscalidad de los trabajadores autónomos.
Categories: 

Orden ETU/995/2017, de 06-10-2017, por la que se aprueban instrucciones técnicas complementarias IET-ITC 09.0.01, IET-ITC 09.0.02, IET-ITC 09.0.03 e IET-ITC 09.0.04 del capítulo IX "Electricidad" del Reglamento General de Normas Básicas de Seg. Minera

Any : 
2017

La presente instrucción técnica complementaria (en adelante, ITC) tiene por objeto
recoger los términos técnicos y sus definiciones, utilizados en el capítulo IX «Electricidad»
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y en las instrucciones
técnicas complementarias que lo desarrollan, aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2
de abril.

Entra en vigor: 17-10-2018 (D. final 3ª).

Nova Llei de contractes del sector públic

Any : 
2017

En data 9 de novembre de 2017 s'ha publicat al BOE la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Aquesta Llei acabarà per fi amb les subhastes en les adjudicacions de contractes de serveis de Coordinació de Seguretat i Salut.

Categories: 

Pàgines

Subscriure a Normativa i legislació