Esteu aquí

Normativa i legislació

Format: 2017

Corr.err. Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).

Any : 
2017

Advertidos errores en el Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), publicada en el «Boletín Oficial de Estado» número 153, del día 25 de junio de 2016, se procede a efectuar varias rectificaciones.

Categories: 

Decret 149/2017, de 17-10-2017, de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació.

Any : 
2017

Aquest Decret té per objecte regular els requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de l'edificació amb domicili social o professional en el territori de Catalunya i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació amb establiment físic en el territori de Catalunya, per a l'exercici de la seva activitat de serveis en tot el territori de l'Estat.

Ley 6/2017, de 24-10-2017, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo

Any : 
2017
  • TÍTULO I: Medidas para facilitar la cotización a la Seguridad Social y para reducir las cargas administrativas de los trabajadores autónomos.
  • TÍTULO II: Medidas de fomento y promoción del trabajo Autónomo.
  • TÍTULO III: Medidas para favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de los trabajadores autónomos.
  • TÍTULO IV: Derechos colectivos del trabajador Autónomo.
  • TÍTULO V: Medidas para clarificar la fiscalidad de los trabajadores autónomos.
Categories: 

Orden ETU/995/2017, de 06-10-2017, por la que se aprueban instrucciones técnicas complementarias IET-ITC 09.0.01, IET-ITC 09.0.02, IET-ITC 09.0.03 e IET-ITC 09.0.04 del capítulo IX "Electricidad" del Reglamento General de Normas Básicas de Seg. Minera

Any : 
2017

La presente instrucción técnica complementaria (en adelante, ITC) tiene por objeto
recoger los términos técnicos y sus definiciones, utilizados en el capítulo IX «Electricidad»
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y en las instrucciones
técnicas complementarias que lo desarrollan, aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2
de abril.

Entra en vigor: 17-10-2018 (D. final 3ª).

Nova Llei de contractes del sector públic

Any : 
2017

En data 9 de novembre de 2017 s'ha publicat al BOE la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Categories: 

Resolución 14-09-2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba la especificación técnica 2012-01-17 "Inspección de volquetes de bastidor articulado sobre ruedas"

Any : 
2017

Resolución 14-09-2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba la especificación técnica 2012-01-17 "Inspección de volquetes de bastidor articulado sobre ruedas", de la instrucción técnica complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo", aprobada por la Orden ITC/1607/2009, de 09-06-2009, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Resolución 14-09-2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba la especificación técnica 2011-01-17 "Inspección de volquetes de bastidor rígido sobre ruedas"

Any : 
2017

Resolución 14-09-2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba la especificación técnica 2011-01-17 "Inspección de volquetes de bastidor rígido sobre ruedas", de la instrucción técnica complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo", aprobada por la Orden ITC/1607/2009, de 09-06-2009, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Resolución 21-09-2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción

Any : 
2017

Visto el texto del Convenio colectivo general del sector de la construcción que fue suscrito con fecha 25 de julio de 2017, de una parte por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en representación de las empresas del sector, y de otra por los sindicatos CC.OO.

Categories: 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

Any : 
2017

Modifica:

  • En la página 48366, punto 4.2 del anexo I y en la página 48371, punto 12.2 del anexo I del Real Decreto 513/2017, de 22-05-2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Real Decreto 706/2017, de 07-07-2017, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas.

Any : 
2017

Real Decreto 706/2017, de 07-07-2017, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas.

El presente real decreto entrará en vigor a partir de 02-11-2017.

Aprobación de la instrucción técnica complementaria ITC MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos". (art. único)

Categories: 

Aprovació del Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora i projectes d'urbanització

Any : 
2017

Aprovació del Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o
elements d'urbanització, conservació i millora i projectes d'urbanització que realitzen els diferents operadors municipals
de la ciutat de Barcelona.

ITC SP-138, Protecció enfront el fum de les escales especialment protegides.

Any : 
2017

Aquesta instrucció té com a objectiu complementar les condicions de seguretat en cas d'incendi en escales especialment protegides i els seus vestíbuls d'independència les solucions tècniques sovint s'ha interpretat que poden ser diferents, aquesta interpretació pot provocar disfuncions greus.

Categories: 

Real Decreto 564/2017, de 02-06-2017, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 05-04-2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Any : 
2017

Se modifica la disposición adicional segunda del Real Decreto 235/2013, relativa a los edificios de consumo de energía casi nulo, desde la que se remite al Código Técnico de la Edificación para la determinación de los requisitos mínimos que deberán satisfacer esos edificios en cada momento.

Categories: 

Orden FOM/588/2017, de 15-06-2017, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.

Any : 
2017

Modifica el apartado 1 de la Sección HE 1 del Documento Básico DB-HE y algunos apartados de la sección HS 3 del documento Básico DB-HS de Salubridad para adaptar su contenido a la Directiva 2010/31/UE, que establece, entre otras cuestiones, las exigencias de eficiencia energética de los edificios y también lo que establece el nuevo procedimiento para la certificación energética de edificios definido en el Documento Reconocido de "Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética de los edificios ".

Categories: 

Real Decreto 581/2017, de 09-06-2017, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-11-2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE

Any : 
2017

Real Decreto 581/2017, de 09-06-2017, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-11-2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento UE1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI).

Este real decreto tiene por objeto:

Categories: 

Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l'arquitectura.

Any : 
2017

L'objecte d'aquesta llei és establir mesures de foment i impuls de la qualitat arquitectònica i
urbanística, i de la contractació de la redacció de projectes, de la direcció i de l'execució de les
edificacions i de la urbanització dels espais públics, exclosos els treballs d'enginyeria civil regulats
per la legislació d'obra pública, perquè siguin aplicades per les administracions públiques de Catalunya i els
ens, organismes i entitats que en depenen.

La Resolució del Consell de la Unió Europea estableix que els seus estats membres han de:

Pàgines

Subscriure a Normativa i legislació