Urbanisme

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modiicació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (DOGC núm. 6077, pàg. 9942, de 29.2.2012).

Any : 
2012

Havent observat una errada en la publicació de la versió castellana de l’esmentada Llei, al DOGC núm. 6077, pàgina 9942, de 29.2.2012, se’n detalla l’oportuna correcció:

Categories: 

DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Any : 
2014

La Generalitat té la competència exclusiva en matèria d’urbanisme que li atribueix l’article 149.5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i que, anteriorment, li va atribuir l’article 9.9 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979.

Categories: 

Aprovació del Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora i projectes d'urbanització

Any : 
2017

Aprovació del Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o
elements d'urbanització, conservació i millora i projectes d'urbanització que realitzen els diferents operadors municipals
de la ciutat de Barcelona.

Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l'arquitectura.

Any : 
2017

L'objecte d'aquesta llei és establir mesures de foment i impuls de la qualitat arquitectònica i
urbanística, i de la contractació de la redacció de projectes, de la direcció i de l'execució de les
edificacions i de la urbanització dels espais públics, exclosos els treballs d'enginyeria civil regulats
per la legislació d'obra pública, perquè siguin aplicades per les administracions públiques de Catalunya i els
ens, organismes i entitats que en depenen.

La Resolució del Consell de la Unió Europea estableix que els seus estats membres han de:

Ordenança reguladora del S.Mpal. de manteniment de franja de protecció al voltant d'urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, i de manteniment de parcel·les i zones verdes de la Dip.Barcelona

Any : 
2016

És objecte d'aquest reglament la regulació del servei municipal de manteniment d'una franja exterior de protecció perimetral i de les parcel·les i zones verdes interiors lliures de vegetació seca i la massa arbòria aclarida, en les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta, en compliment del que preveuen l'article 3.1 a/ i b/ de la Llei 5/2003 de 22 d'abril (L5/2003), i els articles 6 i 7 del Decret 123/2005, de 14 de juny (D123/05).

Instrucció tècnica de túnels viaris urbans de la ciutat de Barcelona, que regula les condicions que han de complir els túnels viaris de la ciutat per tal de garantir la seguretat de les persones, del medi ambient i de les mateixes infraestructures

Any : 
2016

Esta instrucción técnica es el marco normativo que regula las condiciones necesarias para garantizar un nivel suficiente de seguridad a las personas usuarias en túneles del municipio de Barcelona mediante el establecimiento de requisitos mínimos que deben cumplir estas infraestructuras, con el fin de prevenir situaciones críticas que puedan poner en peligro la vida humana, el medio ambiente y las propias estructuras, así como proteger a personas usuarias en el caso en que se producen algunas de las citadas situaciones.

Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de

Any : 
2016

Modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, aprobado por el Real Decreto 849/1986

Modificación del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica

Modificación de la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica

Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.

Any : 
2016

Este real decreto tiene por objeto la incorporación al ordenamiento jurídico español de diversas disposiciones contenidas en la Directiva 2014/61/UE, medidas para reducir el coste del despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad (art. 1.1).

Hasta la aprobación de la orden a la que se refiere el art. 6.5 de este real decreto, se consideran obras civiles de importancia insignificante aquellas obras civiles que supongan el despliegue de infraestructuras físicas lineales de menos de 10 m de longitud (D. adicional 1ª).

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

Any : 
2015

Derogació:

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo.

Categories: 

Pàgines

Subscriure a RSS - Urbanisme