Finestreta única

En resposta a la Llei 17/2009 i a la Llei Òmnibus (Llei 25/2009), es crea la "Finestreta Única" del Col.legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya. Està dirigida als col.legiats, professionals del sector i als ciutadans interessats en consultar informació relativa al funcionament del Col.legi o bé realitzar tràmits generals del col.egi amb la finalitat de simplificar els procediments i fomentar la qualitat en els serveis.

FINALITAT

La finalitat de la Finestreta Única de la Directica de Serveis és proporcionar, a qualsevol prestador d'un Estat membre de la Unió Europea, la informació necessària per a l'accés i exercici de les activitats de serveis així com la possibilitat de realitzar els tràmits necessaris davant l'autoritat competent a distància. La finestreta també ofereix informació als destinataris d'aquests serveis, en relació amb la prestació dels seus drets.

ORGANISMES EXECUTANTS

La finestreta depèn del Ministeri de la Presidència. Direcció General per a l'impuls de l'Administració Electrònica.

Executa:

Autoritats competents de l'Administració General de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, les Entitats Locals i els Col.legis Professionals.