Àrees de treball

 

La Junta de Govern té creades una sèrie d'Àrees de Treball per a desenvolupar les tasques específiques i de suport a la Junta de Govern en els diferents camps de l'activitat col·legial.
 

Àrea Internacional: Facilitar la Internacionalització dels Enginyers Tècnics d'Obres Públiques.
Àrea de Mobilitat: Promoció i estudi de la mobilitat.
Àrea de Seguretat i Salut: Control i seguiment de la implantació de la Seguretat i Salut en les obres de construcció
Àrea de Sostenibilitat i Energia
Àrea de Formació, Congressos i Jornades Tècniques