POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de Privacitat ("Política de Privacitat") descriu com COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS D'OBRES PÚBLIQUES DE CATALUNYA (en endavant, indistintament, "CETOP") recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre a l'empara del nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, que són recollits exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims,  i no poden ser tractats de manera incompatible amb dits fins i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de protecció de dades (UE) 679/2016 (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i Garantia dels Drets Digitals (des d'ara LOPDGDD )

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament amb l'objecte d'aclarir o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o d'altres autoritats de control que puguin produir-se i que haguessin de ser aplicades, i serà accessible en tot moment per a la consulta des del lloc web www.cetop.cat i www.enginyerscivils.cat.
 

Identificació del responsable del tractament:

L'entidad responsable del tractament de les seves dades és:
COL·LEGI D'ENGINYERS TECNICS D'OBRES PUBLIQUES DE CATALUNYA (CETOP)
Q5856255D
C/ Numancia, 95, L5, 08029-Barcelona
934398754  -  catalunya@cetop.cat  
 

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades:

Tractem dades personals en els següents supòsits:

  • (i) Accés i navegació a la nostra pàgina web;
  • (ii) Tràmits i sol·licitud de col·legiació i accés al compte de col·legiat;
  • (iii) Inscripció a cursos organitzats pel CETOP;
  • (iv) Tramitació de gestions de perits judicials;
  • (v) Enviament de currículum vitae en resposta a les ofertes publicades a la Borsa de Treball del CETOP;
  • (vi) Factures d'algun dels serveis prestats com a col·legiat a través del web de Visats col·legials.
  • (vii) Ús d'algun dels nostres serveis de comunicació electrònica: ens envies un correu electrònic o una consulta o suggeriment a través dels nostres formularis de contacte;
  • (viii) Interacció, connexió o enllaços amb la nostra pàgina web a través d'eines de xarxes socials, blocs o altres webs;;
     

Amb quines finalitats tractem les seves dades:

Des de CETOP tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD. Les dades personals no es faran servir per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

* Dades d'usuaris web:

Les dades de navegació d'usuaris de la web seran tractades únicament finalitats estadístiques i d'anàlisi, de conformitat amb el que disposa la nostra política de cookies, així com per facilitar informació sobre la nostra activitat empresarial i, si s'escau, per atendre a les seves consultes i suggeriments..

* Dades de col·legiats i precol·legiats:

Les dades dels nostres col·legiats seran tractades amb l'única finalitat de gestionar la seva alta al CETOP, així com gestionar la seva relació amb el Col·legi, realitzar la gestió de facturació fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual que legitima el tractament dels dades, i enviar-li la Newsletter.

També podrem tractar les dades dels col·legiats en base al nostre interès legítim de fer-los arribar novetats o informacions relacionades amb la nostra activitat, productes i serveis, promocions, esdeveniments i descomptes a través de la nostra Newsletter. El receptor es pot oposar a aquestes comunicacions en qualsevol moment mitjançant els procediments habilitats per aquests efectes en els formularis de col·legiació, així com cancel·lar la subscripció al Butlletí de Notícies en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada Newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a catalunya@cetop.cat.

* Dades per a la inscripció a cursos organitzats pel CETOP:

Les dades dels participants inscrits als cursos organitzats pel CETOP seran tractades amb l'única finalitat de gestionar la contractació de l'activitat formativa en base a l'execució del contracte entre les parts.
També podrem tractar les dades dels inscrits als cursos en base al nostre interès legítim de fer-los arribar informacions relacionades amb la nostra activitat, productes i serveis, promocions, esdeveniments i descomptes a través de la nostra Newsletter. El receptor es pot oposar a aquestes comunicacions en qualsevol moment mitjançant els procediments habilitats per aquests efectes en els formularis de col·legiació, així com cancel·lar la subscripció al Butlletí de Notícies en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada Newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a catalunya@cetop.cat.

* Dades de perits:

Les dades d'aquells col·legiats que es postuli com a perits judicials seran tractades pel CETOP amb l'única finalitat de tramitar administrativament les gestions relatives al peritatge judicial sobre la base de la relació contractual existent amb els mateixos. Aquestes dades de perits seran comunicats als tribunals i jutjats en virtut de l'execució de l'esmentat contracte..

* Dades recollides a través de la Borsa de Treball:

De la mateixa manera, podem tractar dades de sol·licitants de les ofertes d'ocupació publicades a la Borsa de Treball del CETOP que inclourà dades de currículum vitae en el cas que els interessats ens ho facin arribar a través de correu electrònic. En aquests casos, les dades seran tractades amb l'única finalitat de participar en els processos de selecció actius, de manera que si CETOP és el receptor dels mateixos, el sol·licitant d'ocupació autoritza a la seva comunicació a l'empresa ofertant de la vacant d'ocupació. Un cop enviades les dades a l'empresa demandant, seran eliminats pel CETOP.

* Dades identificatius per facturar a través de la web de Visats:

Les dades identificatives i de facturació de tercers que ens faciliti el col·legiat per facturar els seus treballs a través del web de Visats, seran tractades únicament amb aquesta finalitat, d'acord amb la sol·licitud del col·legiat i a la relació contractual que ens vincula.

* Dades recollides a través dels formularis de contacte:

També podrem tractar dades personals, si els interessats ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis de contacte habilitats per aquests efectes en el nostre lloc web, amb l'única finalitat de donar resposta a les seves sol·licituds. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades..

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificats com a tals. En cas d'absència o incorrecció dels mateixos, el CETOP no podrà identificar-se correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre de la consulta.

* Dades d'e-mails rebuts:

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les adreces facilitades en el lloc web a aquests efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l'única finalitat de donar resposta a les seves sol·licituds. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades..

Dades recollides a través dels nostres perfils en Xarxes Socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de xarxes socials que interactuen amb la pàgina de perfil del CETOP en les diferents xarxes socials.

   * Twitter
En prémer el botó "Seguir" d'aquesta xarxa social, l'usuari consent que el CETOP, en compliment de les condicions d'ús i política de privacitat de Twitter, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el timeline d'aquests, retwittear tweets dels seus seguidors, així com enviar missatges. El CETOP, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l'usuari pot deixar de ser seguidor en clicar a la casella "Deixar de seguir".”.

   * Linkedin
En prémer el botó "Seguir" d'aquesta xarxa social, l'usuari consent que el CETOP, en compliment de les condicions d'ús i política de privacitat de LinkedIn, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el mur d'aquests, participar en debats, així com enviar missatges. El CETOP, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l'usuari pot deixar de ser seguidor en clicar a la casella "Deixar de seguir".
La informació facilitada pel CETOP, en els seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. El CETOP, no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització..
En relación a la modificación de tus datos en una red social, te informamos que al utilizar una plataforma ajena a CETOP, puedes realizarla a través de la configuración de tu perfil de cada uno de tus perfiles en las diferentes redes sociales. CETOP, únicamente puede consultar o dar de baja tus datos en calidad de seguidor.
 

A quién comunicamos sus datos:

CETOP garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal, no comunicándolos a terceros sin la previa autorización del titular de los mismos. No obstante, en virtud de las diferentes necesidades de CETOP, podremos comunicar sus datos a los siguientes destinatarios:

Proveedores de servicios

CETOP puede tener contratados diferentes servicios con proveedores que acceden a datos de carácter personal. Todos los proveedores tienen suscritos acuerdos de tratamiento de datos de carácter personal limitando su tratamiento a las finalidades del servicio prestado y siempre bajo las medidas de seguridad que establece la normativa vigente.

Administración pública y autoridades competentes:

Podremos revelar sus datos y cualquier otra información que esté en nuestro poder o que sea accesible a través de nuestros sistemas y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso a la Administración pública con competencia en la materia, así como a las autoridades públicas competentes. Todo ello por habilitación legal y con la única finalidad de cumplir con nuestras obligaciones y prevenir abusos de los servicios o actividades fraudulentas en los servicios prestados a través de nuestro Sitio Web.

CITOP

Sus datos también podrán ser comunicados al CITOP, COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS E INGENIEROS CIVILES, en virtud de la prestación de servicios que éste pueda realizar al CETOP y en base a sus competencias.
 

Ejercicio de derechos:

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como el derecho a la portabilidad y a la limitación del tratamiento recogidos en el Reglamento General de Protección de Datos, puede dirigirse por correo postal identificándose como ususario de nuestro sitio web -acompañando fotocopia de su NIF o documento equivalente, y la descripción del derecho que desea ejercitar- a: COL·LEGI D'ENGINYERS TECNICS D'OBRES PUBLIQUES DE CATALUNYA, C/ Numancia, 95, L5, 08029-Barcelona; o bien por correo electrónico, en las mismas condiciones, a: catalunya@cetop.cat
 

Tutela de derechos ante la Autoridad de Control:

En cualquier supuesto de vulneración del derecho a la protección de datos personales, el usuario puede dirigirse a la Autoridad de Control nacional correspondiente, la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es, para iniciar los trámites oportunos de reclamación y/o defensa de sus derechos.
 

Conservación de los datos:

Los datos referidos a precolegiados, colegiados, asistentes a cursos y peritos, se conservarán por el tiempo necesario para atender a la finalidad para la cual hubieran sido recogidos y a las obligaciones legales derivadas de la misma y, en cualquier caso, terminada la relación contractual, por un máximo de 6 años. Los datos económicos se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003 General Tributaria.
Los datos referentes a las consultas formuladas por los usuarios a través de los formularios web y las recibidas por e-mail se conservarán por un tiempo máximo de un año desde la fecha en que fueron recogidos.
Los datos recogidos a través de cookies, plug-in de redes sociales, y datos de navegación de usuarios web, tendrán un periodo de conservación máximo de un año desde su recogida.
Los datos de suscriptores al Newsletter serán conservados hasta que el suscriptor solicite la cancelación de la suscripción, la cuenta de e-mail de la suscripción deje de funcionar, o el cliente se oponga a la recepción del Newsletter.
Los datos de usuarios que accedan a una red social de CETOP no serán incorporados a las bases de datos de CETOP, y por tanto, serán conservados en las condiciones y por los periodos de tiempo establecidos por la red social correspondiente.
 

Responsabilidades del usuario:

El usuario garantiza ser mayor de edad, disponiendo de la capacidad suficiente y el conocimiento necesario para utilizar este sitio web y su contenido, garantizando que los datos que facilita en cada uno de los formularios en los que CETOP solicita datos personales son veraces, reconociéndose responsabilidad de informar a CETOP de cualquier cambio y/o modificación de los mismos para su correcto tratamiento.
 

Medidas de Seguridad:

CETOP ha implantado las medidas de seguridad necesarias para garantizar un uso y tratamiento eficaz de los datos de carácter personal facilitados por el usuario, salvaguardando la intimidad, privacidad, confidencialidad e integridad de los mismos, cumpliendo con los requisitos normativos previstos por la normativa de aplicación y haciendo uso de los medios técnicos necesarios para evitar la alteración, pérdida, acceso no autorizado o tratamiento de sus datos, según el estado de la tecnología en cada momento, así como el alcance de control de CETOP.
 

Normativa relacionada:

Si desea obtener más información sobre la normativa que te asiste, protege y fija tus derechos, ponemos a tu disposición las leyes que han inspirado la presente política y son relevantes para ti: