Esteu aquí

El teletreball a les nostres vides

El teletreball és aquell treball a distància que es porta a terme mitjançant l’ús exclusiu o prevalent de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i telecomunicació.

Arran de la pandèmia aquesta modalitat de treball arriba de ple a les nostres vides i l’objectiu de l’article és recollir documentació interessant sobre el tema.

El 23 de setembre de 2020 es publica el Real Decreto-Ley 28/2020 de treball a distància que regula aquesta forma de treball i que modifica la Llei de l’Estatut dels Treballadors aprovat pel Real Decreto Legislativo 2/2015.

D’altra banda, l’Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo publica periòdicament unes notes tècniques de prevenció (NTP). Les NTP són guies de bones pràctiques i les seves indicacions no són obligatòries llevat que estiguin recollides en una disposició legal.

Sobre teletreball trobem:

Ofereix un mapa conceptual de la mateixa, així com recomanacions sobre les fases que s’haurien de seguir per la seva implantació. Com a complement s’indiquen els aspectes als quals ha de prestar-se especial atenció així com els beneficis i problemes que de la implantació del teletreball poden derivar. Es tanca la NTP amb el suggeriment de l’elaboració d’un “document de teletreball” entre les parts implicades, que reculli les especificitats i condicions de la nova situació.
 
L’objectiu és analitzar l’impacte psicosocial de l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l’àmbit laboral.
 
Recull, de forma específica, els factors de risc psicosocial que poden generar-se per un inadequat disseny de determinades condicions de treball, proposant-se una sèrie de mesures preventives destinades a eliminar o reduir l’exposició a aquests factors de risc psicosocial que puguin generar danys a la salut del treballador, així com un descens de la productivitat i de el rendiment laboral, un empitjorament del clima laboral, etc
 
Aquesta NTP té com a objectiu analitzar els riscos ergonòmics generats com a conseqüència de treballar amb els dispositius (tauleta tàctil, smartphone, …) i de les noves formes d’organitzar els treballs.
 
Inclou recomanacions prèvies, organització de la feina a distància i recomanacions sobre la salut psicosocial dels treballadors.
 
Font:Infocentre
Autora: Maite Sanz - Gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya
Paraules clau: