Esteu aquí

Convocatòria d'eleccions a càrrecs de la Junta de l'ECCAT

Convocatòria d'Eleccions a Càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi de l’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques i de l'Enginyeria Civil de Catalunya (ECCAT)

De conformitat amb el que disposa l’article 22.7 dels estatuts de l'ECCAT declarats ajustats a la legalitat per la Resolució JUS/1437/2009, de 13 de maig (DOGC 5386 de 25 de maig de 2009) el degà, Sr. Xavier Font Mach, convoca les eleccions a càrrecs de la Junta de Govern de l'ECCAT.

Són electors/es totes les persones col·legiades que formen part del cens electoral que es fa públic i es pot consultar aquí. Les reclamacions per les omissions, rectificacions o inclusions indegudes al cens s’han de fer mitjançant un escrit adreçat a la Junta Electoral, dins del termini d’un mes a comptar de la seva publicitat.

Són elegibles totes les persones col·legiades numeràries i vitalícies, que es trobin en l’exercici de la professió i compleixin els requisits de capacitat i compatibilitat.

Les candidatures que es vulguin presentar a les eleccions ho hauran de sol·licitar a la Junta Electoral abans de les 14 h del 14 de novembre. Aquesta sol·licitud podrà ser presentada a la seu del Col·legi, carrer Numància 95-99 de Barcelona, personalment o per correu certificat, amb justificant de recepció, o sistema equivalent que deixi constància de la recepció abans de l’hora indicada.

Hauran d’especificar els noms, cognoms i números de col·legiat/da de les persones candidates; ser completes i cobrir la totalitat dels càrrecs (deganat, vicedeganats fins un màxim de tres, secretaria, tresoreria i 4 delegacions provincials) i incloure dues persones substitutes al secretariat i a la tresoreria. Han d’anar signades de manera original per tots/es els candidats/es i indicar expressament la persona que assumeixi la representació de la candidatura davant la Junta Electoral, amb un domicili per a les comunicacions.

La votació, si s’escau, tindrà lloc el dimarts 31 de gener de 2023, de 9.30h a 20h a la Mesa Electoral ubicada a la Seu col·legial del carrer Numància 95-99 de Barcelona.

El Col·legi facilitarà el material necessari a les persones col·legiades que prevegin que el dia de la votació no seran en el lloc on han de votar i vulguin emetre vot no presencial. En aquest supòsit, s’introduirà la papereta triada en un primer sobre. Aquest sobre, junt amb identificació de la persona col·legiada, fotocòpia del DNI o document d’identificació oficial, i signatura manuscrita s’introduirà  en un segon sobre que es dirigirà a la Mesa Electoral i que es podrà dipositar a la Seu col·legial amb anterioritat al dia de la votació. El vot presencial prevaldrà al no presencial, i només es procedirà a introduir a les urnes el vot no presencial un cop finalitzat el vot presencial. 

 

Paraules clau: