LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Missatge d'error

Notice: Undefined index: und a metatag_hreflang_tokens() (línia 76 de /var/www/clients/client1/web1/web/sites/all/modules/metatag/metatag_hreflang/metatag_hreflang.tokens.inc).

Objecte
L’objecte d’aquesta llei és regular, dins l’àmbit de competències de la Generalitat, el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes en el territori de Catalunya, incloent-hi la vigilància del mercat en aquesta matèria.

Modifica:

- Capítols II, IV, VI i VII del títol XIV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25-06-2008.
- Ap. 3 de la D. transitòria 1a de la Llei 3/2012, de 22-02-2012, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 03-08-2010 .
- Substitueix les referències que fa la normativa sectorial de seguretat industrial a la inscripció de professionals i empreses d'instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials en els diferents registres sectorials per la referència a la inscripció d'ofici d'aquests professionals i empreses en el Registre d'agents de la seguretat industrial, a partir de les dades de la declaració responsable presentada abans de l'inici de l'activitat.
- Substitueix les referències que fa la normativa sectorial de seguretat industrial a la inscripció de les instal·lacions en els registres específics existents per a cada àmbit reglamentari per la referència a la inscripció d'ofici d'aquestes instal·lacions en el Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya, a partir de les dades de la declaració responsable presentada abans de la seva posada en servei.

Deroga:
- Decret 363/2004, de 24-08-2004, que regula el procediment administratiu per a l'aplicació del REBT i Decret 74/2007, de 27-03-2007, pel qual es modifica el Decret 363/2004 (ja anul·lats per sentència).
- Corr.err. Decret 30/2010, de 02-03-2010, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 12/2008, de 31-07-2008, de seguretat industrial i l'Ordre 2000.06.27 modifica l'Ordre 20 -11-1998 per adaptar-se al Reial Decret 1523/1999 de 1999.10.01 que modifica el Reglament d'instal·lacions petrolíferes i les seves ITC MI-IP03 i MI-IP04, a causa de la derogació parcial del Decret 30/2010 i l'Ordre 20 -11-1998, respectivament.
- Disposicions que s'oposin al que estableix aquesta llei o la contradiguin.

Deroga parcialment:

- Llei 12/2008, de 31-07-2008, de seguretat industrial, llevat Tít. 1; Cap. 1 i 3 del Tít. IV; Tít. V; D. addicionals 4a, 5a, 7a i 8a; D. transitòria 4a, i D. final 1a, dels quals només queda vigent la part que regula ITV.
- Reglament de desenvolupament de la Llei 12/2008, de 31-07-2008, de seguretat industrial, aprovat per Decret 30/2010, de 02-03-2010, llevat Tít. 4, 7 i 8; D. addicionals 6a, 7a i 8a, i D. transitòries 5ª i 7ª. Dels Tít. 1 i 2, de la D. addicional 2a i de la D. transitòria 6a només queda vigent la part que regula ITV.
- Art. 3.1.b), 3.2.b) ic) de l'Ordre EMO / 332/2012, de 16-10-2012, que regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 138/2011, de 04-02-2011, que aprova el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves ITC.
- Art. 10.1, 10.2, 13, 16.1, 16.2, 21.2, 21.3, 25.2, 25.3, 31.2, 31.3, 35.1, 35.2, 35.3, 38.2, 38.3, 42, 43, 44, 47, 49.1.a, 49.2, 49.3 i 50, i els ap 2.1.c), 2.2, 3.2 i 3.3 de la D. addicional 1a de l'Ordre IUE / 470/2009, de 30-10-2009, que regula l'aplicació del Reglament d'equips a pressió.
- Art. 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 16, 22, 24 i 26, i el Cap. 6 de l'Ordre 20-11-1998, de procediment d'actuació d'empreses instal·ladores, entitats d'inspecció i control i titulars en instal·lacions petrolíferes per a ús propi regulades per la ITC MI-IP03, del Reglament d'instal·lacions petrolíferes, així com la modificació del art. 9.4 introduïda per Ordre 2000.06.27.
- Art. 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 10, 12 i 13, i el Cap. 4 de l'Ordre 1999.05.31, que regula l'aplicació del Reial Decret 1314/1997, de 1997.08.01, de disposicions d'aplicació de la Directiva 95/16 / CE, d'ascensors. Aquesta Ordre va ser derogada per Ordre EMO / 254/2013, de 2013.10.10, que regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 88/2013, de 2013.02.08, pel qual s'aprova la ITC AEM 1 'Ascensors 'del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985.
- Art. 7, 9 i 12 de l'Ordre 1986.12.30, que regula l'aplicació del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985.
- Art. 5, 7, 8, 9.4, 12.3, 12.4 i 13, i el Cap. 6 de l'Ordre 1990.02.02, que regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació de reglaments electrotècnics per a alta tensió a instal·lacions privades.
- Art. 8, 10, 13, 16, 17 i 21, i el Cap. 5 de l'Ordre 1996.03.28, sobre procediment d'actuació d'empreses instal·ladores, entitats d'inspecció i control i titulars en instal·lacions de gasos combustibles.
- Tít. 1 de l'annex de l'ordre IUE / 361/2010, de 17-06-2010, que estableix import màxim de tarifes que han d'abonar destinataris de serveis de control del compliment reglamentari de seguretat industrial i de la ITV a operadors d'inspecció en matèria de seguretat industrial.
- Decret 106/2008, de 06-05-2008, de mesures per a eliminació de tràmits i simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica, pel que fa a la modificació del Decret 363/2014 (ja anul·lat parcialment per sentència).

Deixa sense efecte: Edicte sobre interposició d'un recurs contenciós administratiu (exp. 497/2004) - Anul·lació del Decret 363/2004.

Any : 
2014
Publicat a: 
DOGC, núm. 6679 del 05/08/2014
Derogada / obsoleta?: 
No
Categories: