Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació

El dia 31 de desembre de 2020 es va publicar en el DOGC aquesta Llei, que té per objecte garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació i eradicar qualsevol actuació o comportament que puguin atemptar contra la dignitat de les persones i contra el lliure desenvolupament i la lliure expressió, sense cap mena de discriminació, de la pròpia personalitat i de les capacitats personals.

A aquests efectes, la Llei regula els drets i les obligacions de les persones físiques i de les persones jurídiques, tant públiques com privades, i estableix els principis d'actuació que han de regir les mesures dels poders públics destinades a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació, directa o indirecta, tant en el sector públic com en l'àmbit privat (article 1); i s'aplica a totes les persones físiques i jurídiques, tant del sector públic com de l'àmbit privat, situades o que actuïn en el territori de Catalunya, en tots els àmbits d'actuació i amb independència que operin de manera personal, presencial i directa, en l'entorn de les xarxes socials o per mitjans telemàtics amb origen o destí a l'àmbit territorial de Catalunya (article 2).

Pel que fa a la contractació pública en l'article 31, relatiu a subvencions públiques i contractació, s'assenyala que "les administracions públiques, en l'àmbit de llurs competències, per mitjà dels òrgans de contractació respectius i amb relació a l'execució dels contractes que subscriguin, han d'establir condicions especials amb la finalitat de promoure la inclusió, la cohesió, la igualtat de tracte i la no-discriminació, d'acord amb el que estableix la legislació de contractes del sector públic".

En concret, es disposa que han d'incloure clàusules socials i igualitàries que tinguin en compte tant els col·lectius que requereixen una especial protecció com les persones en risc d'exclusió social. A més, s'indica que les administracions públiques no poden establir cap tipus de contracte que no respecti les condicions d'aquesta Llei, ni contractar amb entitats que promoguin desigualtats per algun dels motius a què fa referència l'article 1 de la Llei -com són, entre molts altres, l'origen territorial o nacional i xenofòbia, l'edat, i la llengua o identitat cultural.

D'altra banda, en el Títol V de la Llei, s'estableix un règim d'infraccions i sancions, i en aquest sentit, en l'article 45, es disposa que l'òrgan que resolgui l'expedient sancionador pot imposar, a més de la multa corresponent, una o més d'una de les sancions accessòries que aquest precepte assenyala, entre les quals es troba la prohibició de contractar amb l'Administració de la Generalitat i amb els organismes i ens públics que en depenen, "per un període de com a màxim un any", per la comissió d'infraccions greus, i "per un període d'entre un any i un dia i tres anys", per a comissió d'infraccions molt greus.

Aquesta Llei, d'acord amb la seva disposició final tercera, entra en vigor en el termini d'un mes a comptar de la data de publicació en el DOGC.

Font: Junta Consultiva de Contractació Administrativa
 

Any : 
2020
Publicat a: 
DOGC,núm. 8307 de 31/12/2020
Derogada / obsoleta?: 
No
Categories: 
Etiquetes: