Decret Llei 17/2019, de 23-12-2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge

Entrada en vigor: 
31-12-2019

Aquesta llei estableix mesures de reforç urgents per millorar l’accés a l’habitatge, fonamentalment, mitjançant l’increment del parc de l’habitatge protegit i de l’oferta general dels habitatges en règim de lloguer.

Disposicions finals
Modificació de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge
Modificació de la Llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret legislatiu 1/2010.
Modificació de la Llei 12/2017 de l’ arquitectura
Aprovació del Pla territorial sectorial d’habitatge i increment d’estàndards de reserva de sòl destinat a habitatges de protecció pública.
Condicions mínimes d’habitabilitat dels allotjaments dotacionals i altres formes d’habitatge compartit

Any : 
2019
Publicat a: 
DOGC, Núm. 8032 - 30.12.2019
Derogada / obsoleta?: 
No
Etiquetes: